Gadymy ýadygärlikler    Teswir ýok    1136 gezek okaldy

Abul–Fazlyň (Saragtbaba) aramgähi

Saragtbaba aramgähiÝadygärligiň ýerleşýän ýeri: Ahal welaýatynyň Sarahs etraby

Ýadygärligiň döwri: b.e. XI asyry

Göroglybeg eýýamynda dürli görnüşli hünärmentçiligiň arasynda Sarahsyň gurluşykçy ussalary ajaýyp üstünlige eýe bolupdyrlar. Saragtyň binagärleriniň guran ymaratlary Eýranyň we Merkezi Aziýanyň orta asyr şäherleriniň onlarçasyny bezäpdir. Sarahsly ussalaryň ajaýyp eserleriniň biri hem, halkyň arasynda “Saragt babanyň aramgähi” diýlip atlandyrylan Abul-Fazlyň aramgähidir. Ol 1023-nji ýylda aradan çykan musulman akyldary Abul-Fazlyň Sarahs şäheriniň etegindäki mazarynyň üstünde XI asyrda bina edilipdir.

Bu ymarat, taraplarynyň uzynlygy 10,2 metre barabar bolan, dörtburç meýilnamaly ýeke-täk jaýdan ybaratdyr. Onuň gündogar tarapynda peştak görnüşli girelgesi bolup, ol aýratyn bezelipdir. Jaýa girilýän ýeriň iki tarapynda galyň diwarly, aýlawly merdiwan gurlupdyr, ol gümmeziň töweregine alyp barypdyr.

Meýilnamada dört burç jaý 5 metr töweregi belentlikde tagçaly ýelkenleriň kömegi bilen alty gyraňlyga geçýär, soňra on iki gyraňlyga we iki gat gümmezi göterýän tegelek aýlawa geçýär. Aýlawy gurşap alan eýwanjyk ýapgyt usuly boýunça edilen gümmezler bilen örtülipdir.

Aramgähiň her bir ýüzi pilçeler bilen bäş bölege bölünipdir. XV asyrda desganyň gündogar tarapynda beýgeldilip gurlan peştagyň diwarlary dikligine goşalandyrylyp örülen kerpiçlerden edilen nagyş bilen bezelipdir.

Desganyň gelşikli daş keşbine onuň içiniň bezelşi hem laýyk gelýär. Gurluşynyň sadalygy, aýdyňlygy, kerpiç örüminiň ýokary derejesi bu desgany Türkmenistanyň gadymy binagärçiliginiň meşhur ýadygärlikleriniň hataryna goşýar.


Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz