"Başga" bölümi
Başga    Teswir ýok   620 gezek okaldy

Soltanşa Atanyýazow – Şejere

Siz bu eserde türkmenleriň nesil daragty, şol sanda tire-taýpalary barada maglumat alyp bilersiňiz. PDF – Ýükläp almak üçin salga basyň! – PDF Meňzeş makalalar:Meňzeş makala ýok

Başga    Teswir ýok   1973 gezek okaldy

ALLABERDI HAÝÝYDOW

img

«TEBIGATYŇ WASPÇYSY» Türkmen edebiỳatynyň taryhyna ӧzüniň şirin hem labyzly şygyrlary hem-de kämil kyssa eserleri bilen giren dӧredijilik işgärleri barmak büküp sanardan kän. Bu günki günde – Berkarar dӧwletimiziň bagtyỳarlyk dӧwründe bolsa olar aỳratyn hatyralanỳar. Olaryň il-güne nusgalyk ӧmürleri häzirki ỳaş nesillerimiz üçin gӧrelde mekdebidir. Dӧreden gymmatly eserleri bilen XX asyr türkmen edebiỳatynyň mäkäm şahasyna ӧwrülmegi ….. »

Başga    Teswir ýok   1137 gezek okaldy

Meýhene

Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Ahal welaýatynyň Kaka etraby. Ýadygärligiň döwri: b.e. IX – XV asyrlary Ýadygärligiň taryhy: Haweran welaýatynyň esasy şäherleriniň biri bolan Meýhenäniň XI-XII asyrlarda hasam ösendigi barada ýazuw çeşmeleri hem, arheologiki barlaglar hem şaýatlyk edýär. Meýhene Abywertden Saragta gidýän uly ýoluň ugrunda ýerleşipdir. Meýhenäň töwereginde köp mukdarda däneli ekinler ekilipdir, şonuň üçin hem, orta ….. »

Başga    Teswir ýok   1157 gezek okaldy

Ak­kor­de­on

img

Ak­kor­de­on (fran­suz­ça accordéon) dil­li, kla­wiş­li-pnew­ma­tik (gy­sy­lan ho­wa bi­len he­re­ket ed­ýän) saz gu­ra­ly­dyr.We­na­ly us­sa K.Da­mi­an, 1829-njy ýyl­da ep­lem-ep­lem saz gu­ra­ly­ny “ak­kor­de­on” at­lan­dyr­ýar. XIX asy­ryň ahy­ryn­da Klin­gen­tal­da (Sak­so­ni­ýa) ak­kor­de­on­la­ryň dür­li gör­nüş­le­ri ýa­sa­lyp­dyr. Hä­zir­ki wagt­da hem onuň “Welt­me­is­ter” ne­mes fir­ma­synyň  ön­dü­r­ýän  “Dia­na”, “Stel­la”, “Ami­go” ýa­ly gör­nüş­le­ri sak­la­nyp ga­lyp­dyr. Rus­la­ryň “Ber­ýoz­ka”, “Mer­ku­riý”, “Sput­nik” ýa­ly gör­nüş­le­ri hem ady­gan­dyr. bu saz ….. »

Başga    Teswir ýok   1410 gezek okaldy

Indeksler

Indeksler statistikada dürli düzümli zatlaryň jeminiň umumy dinamikasyny mukdar taýdan häsiýetlendirýän otnositel ululygy aňladýar. Mysal üçin, döwlet bölek satuw nyrhlary SSSR 64/50=0,76 (ýa 76%), ýagny bu görkeziji SSSR-de 1964-nji ýylda döwlet söwdasynda ähli bölekleýin satuw nyrhlarynyň umumy söwdasynda ähli bölekleýin satuw nyrhlarynyň umumy derejesi 1950-nji ýyldaky derejesine garanda 0,76 ýa-da 76% boldy diýmekdir. Başgaça aýdylanda, ….. »

Başga    1 Teswir    1504 gezek okaldy

Import

Import (iňlis import, lat. importo-getirýän)- ýurduň içerki bazarynda ýerleşdirmek üçin harytlaryň daşary ýurtlardan getirilmegi. Import eksportyň (harytlary daşary ýurtlara çykarmagyň) tersinedir. Meňzeş makalalar:Meňzeş makala ýok

Sahypalar:12»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz