"Taryh" bölümi
Dünýä taryhy    Teswir ýok   727 gezek okaldy

Nýurnberg prosesi

img

(rusça – Нюрнбергский процесс, iňlisçe – Nuremberg trials) Nasistik harby jenaýatçylaryň esasy bir toparynyň işi boýunça geçirilen kazyýet prosesi. Bu proses 1945-nji ýylyň 20-nji noýabryndan 1946-njy ýylyň 1-nji oktýabryna çenli Nýurnbergde (Germaniýa) Halkara harby tribunalynda geçirildi. Faşistik Germaniýanyň ýokary döwlet we harby işgärleri suda berildi. Olaryň hemmesine parahatçylygyň we ynsanyýetçiligiň garşysyna dildüwşügi guramakda hem-de durmuşa ….. »

Dünýä taryhy    Teswir ýok   859 gezek okaldy

IX – XI asyrlarda Germaniýa, Italiýa we papa häkimligi

1.     X – XI asyrlarda german döwleti. 2.     Germaniýanyň feodallaşmagy. 3.     German imperiýasynyň döremegi. 4.     Klýuniý hereketi. 5.     Inwestitura ugrunda papalaryň imperatorlar bilen göreşi.   1. 843 – nji ýylyň Werden şertnamasy boýunça Beýik Karlyň imperiýasynyň düzüminden Germaniya saýlanyp aýrylýar we özbaşdak döwlet bolýar. Şol ýerler Lýudowik Nemepkä ýetýär. Ýagny Reýniň aňyrsyndaky oblastlar we Bawariýa, ….. »

Dünýä taryhy    Teswir ýok   977 gezek okaldy

Ibn Battuta

img

Ibn Battuta orta asyrlar eýýamynyň iň beýik syýahatçysy we Rihletu ibn Battuta diýlip tanalan syýahatnamananyń ýazarydyr. Doly ady Ebu Abdullah Muhammed bin Abdullah bin Muhammet bin Ibrahim Lewaty. (Arapça: ةطوطب نبايجنطلايتاوللا هللا دبع نبادمحم هللا دبع وبأ, Shams al-Din Abu ‘Abdallah Muhammad ibn ‘Abdallah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Yusuf al-Lawati ….. »

Türkmenistanyň taryhy    Teswir ýok   1109 gezek okaldy

Il Arslanyň kümmeti

img

Kümmet Köneürgenç taryhy-medeni goraghananyň çäginde ýerleşýär we daş ýüzüniň ajaýyp bezegi bilen meşhurdyr. Ol XII asyryň ikinji ýarymy bilen senelenýär. Daş görnüşi boýunça inedördül şekilli bina jahanyň dört künjegine bakyp durar ýaly ýagdaýda gurlupdyr. Öň tarapynyň esasy girelgesi gündogara bakyp dur. Kümmetiň binasynyň belentligi onuň gapdallaryndan iki esse uludyr. Il Arslanyň kümmeti Merkezi Aziýadaky monumental ….. »

Türkmenistanyň taryhy    Teswir ýok   923 gezek okaldy

Soltan Tekeşiň kümmeti

img

Soltan Tekeşiň kümmeti Köneürgenç taryhy-medeni goraghananyň çäginde ýerleşýär. Bina 29x39x66,5 sm ölçegdäki bişen kerpiçden galdyrylypdyr. Ol gapdallary 11,45 m we belentligi 12,5 m bolan inedördül gümmezli zaly emele getirýär. Bina jahanyň çar künjüne bakyp durar ýaly edip salnypdyr, onuň esasy girelgesi demirgazyk tarapda ýerleşýär. Asyrlaryň dowamynda tebigy hadysalaryň, uruşlaryň hem-de bejergi işleriniň netijesinde kümmetiň ozalbaşdaky keşbi biraz üýtgäpdir. Muňa garam ….. »

Türkmenistanyň taryhy    Teswir ýok   1133 gezek okaldy

Gutlug Temiriň minarasy

img

Gutlug Temiriň minarasy “Köneürgneç” taryhy-medeni goraghanasynda ýerleşýär. Daşgalanyň çäklerinden daşarda Merkezi Aziýada iň uly hasaplanylýan Horezmde Altyn Ordanyň dikmesiniň minarasy bar. Gutlug temir 1321-1336-njy ýyllarda bu ýerde hökümdarlyk edipdir. 59,9 metr boýy bolan, ýokarsynda birden inçelip gidýän konus diňe özüniň tutuş belentligi boýunça abat saklanypdyr. Minaranyň biraz gyşarandygy onuň ýokarky boşlugrak böleginde has oňat bildirýär. ….. »

Sahypalar:1234567...32»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz