"Tehnologiýa" bölümi
Tehnologiýa    Teswir ýok   3069 gezek okaldy

DirectX

img

Heý bir wagt bu syrly adyň nämedigi hakynda gyzyklanyp görüpmidiňiz? Eger jogabyňyz “Ýok!” bolsa, onda bu mowzuk tüýs siziň üçin! Oýunlar we multimediýa programma toplumlary öz kompýuteriňizde hoş wagt geçirmek üçin goýulyp biläýjek programmalar hökmünde mysal getirip bileris. Emma olaryň dürs işlemegini gazanmak bolsa hemme wagt aňsat bolmandy. Ilki bilen şahsy kompýuterleriň (PC – Personal ….. »

Kompýuter sapaklary    Teswir ýok   1183 gezek okaldy

Photoshop-da menýu döretmek

Düwmelü panel (menýu) döretmek. 1.1) Täze list döret we ony goýy reňk bilen reňkle. 2.1) Täze gatlak doret we onda kwadrat (inedördül) çyz {Shift – i basyp, gönüburçlyk çyz}. 3.1) “Angle gradient tool” –y seç. 3.2) Gara we ak reňk almak üçin ilki “D”, soňra bolsa “X” bas 3.3) Reňk guýulýan Gradient “Foreground to Background” ….. »

Tehnologiýa    Teswir ýok   1113 gezek okaldy

Telewizor

img

Te­le­wi­zor (te­le­wi­zor pri­ýom­ni­gi)  (lat. Te­levso­ri­um – daş­dan gö­rü­ji, grek dil. τῆλε – daş we lat. Video – gör­mek) – sim­siz ka­nal­lar­dan ýa-da ka­bel­den be­ril­ýän (şol san­da wi­deo­sig­nal dö­red­ýän en­jam­la­ryň sig­nal­la­ry ýa-da te­le­wi­zi­on prog­ram­ma­la­ry – my­sal üçin, wi­deo­mag­ni­ta­fon­lar we beý­le­ki­ler) şe­kil­le­ri we su­rat­la­ry ka­bul ed­ýän we şöh­le­len­dir­ýän elekt­ron en­jam. Şe­kil­le­ri ara­lyk­la­ra iber­me­giň tag­ly­my ga­dym za­man­lar­da hem ….. »

Tehnologiýa    Teswir ýok   1223 gezek okaldy

Mikroprosessor

img

XX asy­ryň or­ta­la­ryn­da komp­ýu­ter­le­riň pro­ses­sor­la­ry me­ha­ni­ki re­le­le­re esas­la­nyp taý­ýar­la­nyp­dyr. Soň­ra pro­ses­sor­la­ryň elekt­ron lam­pa­la­ryň kö­me­gi bi­len iş­le­ýän­le­ri ula­ny­ly­şa gi­rizilip baş­la­ýar. Bu­lar­dan soň pro­ses­sor­lar tran­zis­tor­lar­dan taý­ýar­la­nyp­dyr. Bu gur­luş­lar­dan taý­ýar­la­nan elekt­ron en­jam­la­ryň her bi­ri bir­nä­çe tek­je­ler­de ýer­leş­di­ri­lip­dir. Bu ýag­daý ola­ryň ula­ny­ly­şy­nyň yg­ty­bar­ly­ly­gy­ny pe­sel­dip, hyz­mat et­mek me­se­le­si­ni kyn­laş­dy­ryp­dyr. Şeý­le-de, bu pro­ses­sor­lar gym­mat­ly­gy bi­len ta­pa­wut­la­nyp, aşa köp muk­dar­da elekt­rik ener­gi­ýasy­ny ….. »

Apple    2 Teswir   1862 gezek okaldy

iOS 7-de programmany gizlemek

img

iOS7-de  programmany (application) gizlemek üçin ilki bilen gizlejek bolyan programmamyzy aşakda suratda görkezilişi ýaly  ýerleştirýäris,  suratda görşiňiz ýaly men SignEasy programmany gizlemekçi. Indi şol gizlejek bolýan programmamyzyň üstine basyp barmagymyzy ayyrman  home knopka  iki gezek yzly-yzyna basyarys (şol ýazan zatlarymy çalt etmeli) we aşakdaky  suratdaky görkezilen ýaly  ikonkalar titräp durýar (eger bolmasa  onda täzeden edip ….. »

Tehnologiýa    1 Teswir    2319 gezek okaldy

HTML

HTML (HyperText Markup Language- giperteksti bellige almagyň dili ) – bütin dünýä kerebi üçin standart dil. Köp web sahypalar HTML (ýa-da XHTML) diliniň kömegi bilen döredilýär. HTML dili brauzer bilen interpretirlenýär we adama okamaga düşnükli dokument görnüşinde görünýär. HTML dili britan alymy Tim Berners Li tarapyndan 1989-1991-nji ýyllarda işlenip düzülýär. Bu dil tegler arkaly işleýär. ….. »

Sahypalar:12»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz