"Türkmenistan" bölümi
Gadymy ýadygärlikler    Teswir ýok   1257 gezek okaldy

Ýartygümmez aramgähi

img

Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Ahal welaýatynyň Sarahs etraby Ýadygärligiň döwri: b.e. XI asyry Sarahs harabaçylygynyň 7-8 kilometrlik günorta we günorta-gündogar tarapynda gaty weýran bolan Ýartygümmez aramgähi ýerleşipdir. Onuň ýüzündäki ýazgynyň görkezişine görä, bu desga 1098-nji ýylda bina edilipdir. Ol bişen kerpiçden (23x23x5-5,5 santimetr) bina edilipdir. Öz meýilnamasynda inedördül (daşyndan taraplary 12×12 metr) bolan bu aramgäh uly ….. »

Gadymy ýadygärlikler    Teswir ýok   1198 gezek okaldy

Abul–Fazlyň (Saragtbaba) aramgähi

img

Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Ahal welaýatynyň Sarahs etraby Ýadygärligiň döwri: b.e. XI asyry Göroglybeg eýýamynda dürli görnüşli hünärmentçiligiň arasynda Sarahsyň gurluşykçy ussalary ajaýyp üstünlige eýe bolupdyrlar. Saragtyň binagärleriniň guran ymaratlary Eýranyň we Merkezi Aziýanyň orta asyr şäherleriniň onlarçasyny bezäpdir. Sarahsly ussalaryň ajaýyp eserleriniň biri hem, halkyň arasynda “Saragt babanyň aramgähi” diýlip atlandyrylan Abul-Fazlyň aramgähidir. Ol 1023-nji ….. »

Türkmenistan    Teswir ýok   2552 gezek okaldy

Altymyrat Orazdurdyýew

img

(16.06.1969-07.03.1997) Altymyrat Orazdurdyýew 1969-njy ýylyň 16-njy iýunynda Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynda eneden bolýar. Maşgalasynda ondan başga-da 4 erkek dogany bar. Altyşka onuň lakamy bolup, ol Aziýa oýunlarynda özüniň nämelere ukyplydygyny, iň esasysy bolsa türkmen topragynyň bihal däldigini, ýiti zehinleri dünýä inderýänligini äleme ýaýdy. Bu zatlary gören daşary ýurtlylar Altymyrada, eger öz ýurtlarynyň adyndan çykyş etse ….. »

Bagşylar    Teswir ýok   1445 gezek okaldy

Aman Anna

img

(1908-1976) Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Aman Anna 1908-njy ýylda Mary welaýatynyň Murgap etrabynda eneden bolýar. Onuň il içindäki ýörgünli ady Amansaçly bolupdyr. Aman Anna bagşyçylygyň ilki tälimlerini Mary, Wekil sebitleriniň meşhur bagşylarynyň birisi Agajan arykdan alýar. Onuň ilki aýdan aýdymlary gargy tüýdügiň ýanynda aýdylýan aýdymlar bolup, dutar çalmagy ol soň öwrenipdir. Agajan arykdan soň ol ….. »

Bagşylar    Teswir ýok   1371 gezek okaldy

Baýar bagşy

img

(1908-1974) Daşoguz sebitlerine baryp, meşhur bagşylaryny sorasaňyz, ozaly bilen Nazar bagany, Pälwan bagşyny, Magtymguly Garlyny, onuň yzy bilenem Baýar bagşynyň adyny tutarlar. Ol şol halypalaryň deňindäki, özüniň bagşyçylyk sungatyny şol halypalar bilen deňlän ussatdyr. Meşhur dessançydyr. Baýar bagşy Baýram ogly 1908-nji ýylda doglup, ol Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Ötürme obasynyň Öküzler tiresindendir. Oňa halypalyk eden ….. »

Gadymy ýadygärlikler    Teswir ýok   1125 gezek okaldy

Sarahs galasy

img

Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Ahal welaýatynyň Sarahs etraby Ýadygärligiň döwri: b.e. ö. I m.ý. – b.e. XIX asyry Ýadygärligiň taryhy: Sarahs Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky Nişapur bilen Merwiň arasynda we Tejen derýasynyň ýokarky akymynda ýerleşen adybir welaýatyň merkezi şäheri bolupdyr. Bu ýere ilat eneolit döwründe (b.e.o. IV m.ý.) göçüp gelip başlapdyr. B.e.o. I m.ý. ortasynda köne ….. »

Sahypalar:1234567...15»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz