A.Eýnşteýniň beýnisi

Gyzykly maglumatlar
Albert Eýnşteýn, 1955-nji ýylda aprel aýynyň 17-ne, 76 ýaşynda gögüs hassalygy bilen Amerikanyň New Jersey(Nýu Jerseý) welaýatyndaky Prinston hastahanasyna girýär. Emma beýik fizik bu hassalykdan halas edilmeýär we ertesi gün irden Arterýa damarynyň ýarylmagy sebäpli aradan çykýar. Ölümiň yz ýanyndan, Eýnşteýniň jesedini ölüminiň name sebäpden bolandygyny anyklamak üçin lukmançylyk barlagyna salýarlar. Bu iş bolsa türkmençe ..... »
Teswir yaz »

Türkmen arçasy näçe ýyl ýaşaýar?

Gyzykly maglumatlar
Türkmen arçasy 800-900 ýyl ýaşamaga ukyplydyr. Bu agajyň beýikligi 18-20 metre çenli ýetýär. Onuň sütüniniň ýogynlygy 3 metrden hem geçýär. Esasan-da, Köpetdagyñ goýnunda ösýän bu agajy dünýäniň özge hiç bir ýerinde ösdürip ýetişdirip bolmaýanlygy örän täsindir. Türkmen arçasy bir ýylda 3-7 santimetre çenli ösüp bolsa 15 santimetre çenli ösüp boý alýar. (ulanyjylardan)
Teswir yaz »

Asmandaky iň ýagty ýyldyz

Gyzykly maglumatlar
Asman gümmeziniň günorta we demirgazyk ýarymynda jemi 6000-e golaý ýyldyzlara dürbüsiz gözegçilik edip bolýar. Göze görünýän şol ýyldyzlaryň arasynda iň ýagtysy “Ýaldyrakdyr”. (ulanyjylardan)
Teswir yaz »

Sub marin (U-352)

Gyzykly maglumatlar
II jahan urşy döwründe Germanlar tarapyndan “Sub marine” atly suw asty gämi döredilipdir. Ol gämi bir aýyň dowamynda 41 gämini partladyp ýok edýär. Ýöne birden gäminiň motory durýar. Birnäçe sekuntdan soň bolsa partlaýar. Ýüzlerçe adamdan diňe bir adam – Haýns Rihter diri galýar. H.Rihter bu gämide torpedoçy bolup gulluk eden eken. Häzir ol Germaniyanyň Mýunhen ..... »
Teswir yaz »

Jennifer Linn Lopez

Gyzykly maglumatlar
 Jennifer Linn Lopez (iňlis. Jennifer Lynn Lopez) amerikan aktrisasy, tansçy, aýdymçy, modelýer, prodýuser we telekeçi. 1969-njy ýylyň 24-nji iýulynda Jennifer Nýu-Ýork şäheriniň baý bolmadyk böleginde Bronksda eneden bolýar. Onuň maşgalasy Puerto-Riko döwletinden gelip çykan. Jenniferyň iki uýasy bar, olaryň biri Linda Lopez täzelik habarçysy. Lopez öz orta bilimini gyzlar üçin katolik bolan mekdebinde tamamlaýar. Şeýle hem ..... »
Teswir yaz »

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz