Tehnologiýa    1 Teswir    2260 gezek okaldy

HTML

HTML (HyperText Markup Language- giperteksti bellige almagyň dili ) – bütin dünýä kerebi üçin standart dil. Köp web sahypalar HTML (ýa-da XHTML) diliniň kömegi bilen döredilýär. HTML dili brauzer bilen interpretirlenýär we adama okamaga düşnükli dokument görnüşinde görünýär.
HTML dili britan alymy Tim Berners Li tarapyndan 1989-1991-nji ýyllarda işlenip düzülýär. Bu dil tegler arkaly işleýär. HTML dokument ýazmak üçin adaty “Notepad” redaktory ýeterlikdir. Faýly saklanymyzda onuň giňeltmesini *.html görnüşde saklamaly.

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

1 Teswir

  • Menem bilyän.Şu dilde sahypajyk ýazyp şol ýazylan sahypany nädip domen goşup serwerde goýup bolýarka???

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz