XVII-XIX asyr türkmen edebiýaty    Teswir ýok   1816 gezek okaldy

Mahmyt Gaýyby

(XVIII asyr) Mahmyt Gaýyby XVIII asyryň birinji ýarymynda doglupdyr. Şahyryň çyn ady Mahmyt bolup, Gaýyby onuň edebi lakamydyr. Mahmyt Gaýyby Köpetdag eteklerinde, Etrek, Gürgen, Balkan, Bäherden sebitlerinde ýaşap geçipdir diýmäge esas bar. Mysal üçin, şahyryň «Nesihatnama» atly eserindäki: «Asyl mekany ýeri Jürjanydyr» diýen setirde onuň asyl mekanynyň Jürjan bolandygy aýdylýar. Mahmyt Gaýybynyň baý edebi mirasy ….. »

Grammatika    Teswir ýok   1155 gezek okaldy

Sözlemiň deňdeş agzalary

Deň heň, deň säginme bilen aýdylýan, bir söze baglanyp, deň soraga jogap bolýan sözler deňdeş agzalardyr. Deňdeş agzalar sözlemde deň sintaktik hyzmaty ýerine ýetirýärler. Şol sebäpli olaryň belli bir şekilde gelmegi şertdir. Deňdeş agzalar biri-birine garaşsyz bolan deň hukukly agzalardyr. Deňdeş agza bolup gelen sözler öz aralarynda biri-biri bilen garaşsyz baglanyşýarlar. Şeýle bolansoň olaryň orunlaryny ….. »

Tehnologiýa    Teswir ýok   1223 gezek okaldy

Mikroprosessor

img

XX asy­ryň or­ta­la­ryn­da komp­ýu­ter­le­riň pro­ses­sor­la­ry me­ha­ni­ki re­le­le­re esas­la­nyp taý­ýar­la­nyp­dyr. Soň­ra pro­ses­sor­la­ryň elekt­ron lam­pa­la­ryň kö­me­gi bi­len iş­le­ýän­le­ri ula­ny­ly­şa gi­rizilip baş­la­ýar. Bu­lar­dan soň pro­ses­sor­lar tran­zis­tor­lar­dan taý­ýar­la­nyp­dyr. Bu gur­luş­lar­dan taý­ýar­la­nan elekt­ron en­jam­la­ryň her bi­ri bir­nä­çe tek­je­ler­de ýer­leş­di­ri­lip­dir. Bu ýag­daý ola­ryň ula­ny­ly­şy­nyň yg­ty­bar­ly­ly­gy­ny pe­sel­dip, hyz­mat et­mek me­se­le­si­ni kyn­laş­dy­ryp­dyr. Şeý­le-de, bu pro­ses­sor­lar gym­mat­ly­gy bi­len ta­pa­wut­la­nyp, aşa köp muk­dar­da elekt­rik ener­gi­ýasy­ny ….. »

Goşgular    Teswir ýok   1153 gezek okaldy

Magtymguly Pyragy. “”Turgul!” diýdiler”

“Turgul!” diýdiler (Düýş) Bir gije ýatyrdym tünüň ýarynda, Bir tört atly gelip: “Turgul!” diýdiler. “Habar biýrmiz saňa pursat jaýynda, Şol ýerde ärler bar, görgül” diýdiler. Nazarym ýetişgeç şol tört merdana, Köňlüm joşa geldi, başym gerdana, Şol wagtda bar idi iki diwana: “Durma, oglan, anda bargyl!” diýdiler. Şol iki diwana tutdy golumdan. Alyban gitdiler durgan ýerimden. ….. »

Goşgular    Teswir ýok   1120 gezek okaldy

Magtymguly Pyragy “Döke başlady”

Gömüldi derýalar, ýykyldy daglar, Ýetimler gözýaşyn döke başlady. Orramsydan bolan haramhor begler Ýurdy bir ýanyndan ýyka başlady. Jemagatsyz azan bir gury sesdir, Niçe mollaň okan ylmy hebesdir, Kazylaryň käri çilimdir, nasdyr, Para görse, dyza çöke başlady. Işanlary her gapyda tapylar, Mollalarna ýok myjabat ýapylar, “Öwlüýä men” diýip jögi sopular, Gygyryp, asmana böke başlady. Çykar beýebana ….. »

Goşgular    Teswir ýok   1442 gezek okaldy

Gurbannazar Ezizow “Razy”

Ynsana bagt üçin nämeler gerek? At gerek, ýol gerek hoş hyýal bilen. Her goşgymda kämil bolmana derek, Onuň barha kyn düşýänne razy men. Razy — çynym bilen sadany söýýän, Razy — halal saçagymda çöregim. Razy — çalarypdyr saçlarym eýýäm, Razy — hernä üýtgemändir ýüregim. Razy — günler ýüpek sowsana döndi, Razy — ýüregimde özgäň agysy. ….. »

Sahypalar:«1...78910111213...81»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz