Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok   254 gezek okaldy

Ilkinji açyşlar: Günüň öz okunyň daşyndan aýlanmagy

Taryhda ilkinji gezek Günüň öz okunyň daşyndan aýlanýandygyny subut eden alym Ferganada (Özbegistanyň çäklerinde) ýaşap geçen türki halklardan bolan el-Ferganidir. Fergani IX asyryň meşhur astronom we matematik alymy bolupdyr. Ýewropada ylym dünýäsinde ol «Alfraganus» ady bilen tanalypdyr. Ylym dünýäsi onuň adyna bagyşlap, Aýyň kraterine «Alfraganus» diýip at dakypdyr. Ol ýewropaly alymlardan has öň özüniň «Astronomiýanyň ….. »

Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok   170 gezek okaldy

Ilkinji kanun

Taryhda ilkinji kanun Mesopotamiýada (häzirki Yrakda) ýaşap geçen şumerler tarapyndan miladydan öňki 2100-2050-nji ýyllarda ýazylypdyr. Bu kanunlar Şumer-akkad patyşasy Ur-Nammu tarapyndan döredilipdir. Bu kanunyň ady hem «Ur-Nammu» eken.   Terjime eden: Süleýman Jumamuhammedow   Çeşme: 1. Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby». 2. Martha T. Roth, «Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor» (Mesopotamiýadan we Kiçi Aziýadan ….. »

Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok   136 gezek okaldy

Ilkinji kitap çap edýän enjam

Taryhda ilkinji kitap çap edýän enjamy biziň eýýamymyzyň 200-nji ýylynda hytaýlylar oýlap tapypdyr. Onuň ilkinji görnüşi bilen sahypalary diňe bir-birden köpeldip bolýan eken. Ilkinji elde çalt-çaltdan yzygyderli kitap çap edýän enjamy bolsa biziň eýýamymyzyň 1401-1408-nji ýyllarynda hytaýly Pi Şeng ýasapdyr. Taryhda ilkinji gezek häzirkizaman kitap çap edýän enjam 1468-nji ýylda nemes oýlap tapyjysy Johannes Gensfleisch ….. »

Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok   129 gezek okaldy

Ilkinji kagyz

Taryhda ilkinji kagyz milady 105-nji ýylda Hytaýda Tsai Lun tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Biziň eýýamymyzyň 750-nji ýylyndaSamarkantda,794-nji ýylynda bolsa Bagdatda ulanylyp başlapdyr.   Terjime eden: Süleýman Jumamuhammedow   Çeşme: Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby». Meňzeş makalalar:Meňzeş makala ýok

Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok   159 gezek okaldy

Ilkinji elipbiý

Taryhda ilkinji elipbiý b.e.öňki 1500-nji ýylda Siriýa topraklarynda ýaşap geçen ugaritler tarapyndan ulanylypdyr. 1929-njy ýylda Siriýanyň Ras Şamra diýen ýerinde gazuw-agtaryş işleri geçirilen wagty tapylan ýazgylaryň alymlar tarapyndan ugarit elipbiýidigi anyklanypdyr.   Terjime eden: Süleýman Jumamuhammedow   Çeşme: Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby». Meňzeş makalalar:Meňzeş makala ýok

Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok   129 gezek okaldy

Ilkinji ruçka

Häzirkizaman ruçka taryhda ilkinji gezek wengriýaly oýlap tapyjy Lazlo Biro (1899-1985) tarapyndan 1930-njy ýylda ýasalypdyr.   Terjime eden: Süleýman Jumamuhammedow   Çeşme: Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby». Meňzeş makalalar:Meňzeş makala ýok

Sahypalar:«1234567...81»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz