XX asyr türkmen edebiýaty    Teswir ýok   1203 gezek okaldy

Körmolla

(1872-1934) Hakyky ady: Suhanberdi Öwezberdi Lakamy: Körmolla Takmynan 1872-nji ýyl töwereginde Daşoguz etrabynda daýhan maşgalasynda dünýä inýär. Körmollanyň kakasy Öwezberdi aga ilki Mara, biraz wagtdan soň Sakarçäge etrabynyň Akýap obasyna göçüp barýar. Bu maşgalanyň täze ýurtda hem gün-güzerany gowulanyp gidibermeýär. Sebäbi baknalyk döwrüniň agyr durmuşy Türkmenistanyň ähli ýerinde öz hökümini ýöredýär. Şeýle agyr durmuş zerarly ….. »

XX asyr türkmen edebiýaty    Teswir ýok   1088 gezek okaldy

Baýram şahyr

Baýram şahyr Balkan dagynyň eteginde Garryjyk çeşme diýen ýerde dünýä inýär. Ol il-ýurduna, onuň asylly däp-dessurlaryna hormatlaýan, töwerekde bolup geçýän wakalaryň many-mazmunyny ýitilik bilen seljerip bilen zehinli ýigit hökmünde özüni tanadýar. Baýram ýaşlykda döredijilik işine başlap, birtopar durmuşy goşgulary döredýär. Ol goşgularda öz garyp güni, zähmetkeş halkyň agyr ýagdaýy çeper suratlandyrylýar. Baýram ýaşlykda aýdym-saza uly ….. »

XX asyr türkmen edebiýaty    Teswir ýok   1037 gezek okaldy

Döwletmämmet Balgyzyl

Döwletmämmet Balgyzyl Esenguly etrabynyň Bugdaýly obasynda dünýä inýär. Balgyzyl ýarym çarwa, ýarym daýhan maşgalasynda ösüp ýetişýär. Ol ezber sazanda, ökde bagşy bolupdyr. Balgyzylyň Aky atly aýalyndan Nyýazmuhammet, Izmuhammet diýen ogullary dünýä inipdir. Döwletmämmet Balgyzyl agyr durmuşda-da ruhubelentligini saklapdyr. Şahyr şygyrlarynda il-günüň, ýurduň başyna düşen agyr günlerde-de mertligini, şatlygyny, ruhubelentligini saklamaga özüne we başgalara nesihat edýär. ….. »

Türkmenistan    Teswir ýok   2220 gezek okaldy

Altymyrat Orazdurdyýew

img

(16.06.1969-07.03.1997) Altymyrat Orazdurdyýew 1969-njy ýylyň 16-njy iýunynda Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynda eneden bolýar. Maşgalasynda ondan başga-da 4 erkek dogany bar. Altyşka onuň lakamy bolup, ol Aziýa oýunlarynda özüniň nämelere ukyplydygyny, iň esasysy bolsa türkmen topragynyň bihal däldigini, ýiti zehinleri dünýä inderýänligini äleme ýaýdy. Bu zatlary gören daşary ýurtlylar Altymyrada, eger öz ýurtlarynyň adyndan çykyş etse ….. »

Dünýä edebiýaty    1 Teswir    1637 gezek okaldy

Wasiliý Şukşin

Wasiliý Şukşin AÝ AÝDYŇ GIJEDÄKI SÖHBET Marýa Seleznýowa kiçeňräk bakjada işleýärdi welin, onda bir kesel tapdylar-da, başga işe geçmegi maslahat berdiler. «Bu ýaşdan soň indi men nädip başga işe geçeýin? — diýip, ol uly alada galdy. Onuň pensiýa çykmagyna-da bary-ýogy ýyl ýarym wagt galypdy. — Başga bir hünär öwren diýmek dilde aňsat. Hünär öwrenäýmek sagyňdan ….. »

Türkmen dilçileri    Teswir ýok   1344 gezek okaldy

Zylyha Muhammedowa

img

MUHAMMEDOWA ZYLYHA BAKYÝEWNA (1922-1984) TSSR YA-nyň korrespondent çleni, filologiýa ylymlarynyň doktory. TSSR-iň ylymda at gazanan işgäri. Ol Mary oblastynyň Mülkýusup obasynda dogulýar. Zylyha Ýolöten raýonynyň I. S. Turgenow adyndaky ýediýyllyk mekdebinde okaýar. Soňra Aşgabat şäherindeki 18-nji mekdebi 1938-nji ýylda ekstern gutarýar. 1938-1941-nji ýyllarda Aşgabadyň A. M. Gorkiý adyndaky döwlet pedagogik institutynyň dil we edebiýat fakultetinde ….. »

Sahypalar:«1234567...79»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz