Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok   128 gezek okaldy

Ilkinji galam

Taryhda hat ýazmak üçin niýetlenen ilkinji galam b.e.öňki 1000-nji ýyllarda Hytaýda oýlanyp tapylypdyr.   Terjime eden: Süleýman Jumamuhammedow   Çeşme: Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby». Meňzeş makalalar:Meňzeş makala ýok

Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok   122 gezek okaldy

Ilkinji hat ýazuwy

Ilkinji hat ýazuwy taryhda Mesopotamiýada ýaşap geçen şumerler tarapyndan 5 müň ýyl mundan ozal (b.e.öňki 3000-nji ýylda) oýlanyp tapylypdyr. Ilkinji hat ýazuwy «şinehat» (клинопись) diýlip atlandyrylýar. Iýeroglif hat ýazuw görnüşi Taryhda hat ýazuwynyň bu görnüşi b.e.öňki 3200-2950-nji ýyllarda Müsürde oýlanyp tapylypdyr. Ol ilki wagtlar mazar daşlary üçin ulanylypdyr. Bu ýazgylar esasan faraonlaryň mazary bolan piramidalarda ….. »

Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok   221 gezek okaldy

Ilkinji fotoapparat

Taryhda ilkinji häzirkizaman fotoapparat 1826-njy ýylda fransiýaly Žozef Nisefor Nieps (1765-1833) tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Ol iş otagynda kameranyň öňüne bir inçe kagyz ýerleşdirip, gurşun we galaýy garnuwyndan ýasalan, düşüriljek surata niýetlenen serişdäniň üstüne suraty düşüripdir. Onuň bu düşüren suraty 8 sagatlap garaňky otagda saklanandan soň, arassa görnüpdir. Taryhda düşürilen bu ilkinji surat ABŞ-yň Tehas uniwerisitetiniň ….. »

Başga    Teswir ýok   1973 gezek okaldy

ALLABERDI HAÝÝYDOW

img

«TEBIGATYŇ WASPÇYSY» Türkmen edebiỳatynyň taryhyna ӧzüniň şirin hem labyzly şygyrlary hem-de kämil kyssa eserleri bilen giren dӧredijilik işgärleri barmak büküp sanardan kän. Bu günki günde – Berkarar dӧwletimiziň bagtyỳarlyk dӧwründe bolsa olar aỳratyn hatyralanỳar. Olaryň il-güne nusgalyk ӧmürleri häzirki ỳaş nesillerimiz üçin gӧrelde mekdebidir. Dӧreden gymmatly eserleri bilen XX asyr türkmen edebiỳatynyň mäkäm şahasyna ӧwrülmegi ….. »

Biologiýa    Teswir ýok   2170 gezek okaldy

Gözleriň guraklyk sindromy

Tehnologiki ösüşiň çaltlaşmagy bilen häzirki wagtda gözleriň köp sanly keselleri ýaýbaňlaşýar. Daşky gurşawyň täsiri, kondisioneriň ýa-da wentilýatoryň ýanynda bolmak, kompýuteriň öňünde ýa-da kitabyň başynda arakesmesiz oturmak, ýaş mäzleriň işinde bozulmalary ýüze çykarýar. Hasabaty gyssagly tabşyrmaly, bir günüň dowamynda ýüzlerçe sahypa okamaly, çeni-çaky bolmadyk sanlary seljermeli we degişli grafikleri düzmeli bolanda, işiň gyzgynlygy bilen hat-da gözüň ….. »

XX asyr türkmen edebiýaty    Teswir ýok   4287 gezek okaldy

Berdinazar Hudaýnazarow

img

Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Berdinazar Hudaýnazarow 1927-nji ýylda öňki Ýerbent etrabynyň Düwünli guýusynda (oba synda) dünýä inýär. Başlangyç bilimi şol ýerde alýar. Beýik Watançylyk urşunyň öňüsyrasy Ýerbent çarwaçylyk etraby Amyderýa boýlaryna göçürilende, Berdinazaryň maşgalasy hem şol ýere göçýär. Geljekki ýazyjynyň ýetginjekligi gazaply uruş ýyllaryna gabat gelýär. Çekip-çydardan kyn durmuş ýaş Berdinazary ….. »

Sahypalar:«1234567...81»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz