XX asyr türkmen edebiýaty    Teswir ýok   3088 gezek okaldy

Täşli Gurbanow

img

Täşli Gurbanow 1934-nji ýylda Aşgabat şäherinde eneden dogulýar. Türkmen döwlet uniwersitetini, Sowet Soýuzynyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi Komitetiniň ýanyndaky Jemgyýetçilik ylymlary akademiýasyny tamamlaýar. Türkmenistanyň Ýaşlar guramasynyň Merkezi Komitetinde, «Edebiýat we sungat» gazetiniň, «Türkmenistan kommunisti» žurnalynyň baş redaktory wezipelerinde işleýär. Türkmenistan Ýazyjylar birleşiginiň başlyklygyna, Türkmenistan SSR Ýokary Sowetiniň deputatlygyna saýlanýar. Täşli Gurbanow zehinli ýazyjy, oňat ýolbaşçy hökmünde ….. »

Tehnologiýa    Teswir ýok   3069 gezek okaldy

DirectX

img

Heý bir wagt bu syrly adyň nämedigi hakynda gyzyklanyp görüpmidiňiz? Eger jogabyňyz “Ýok!” bolsa, onda bu mowzuk tüýs siziň üçin! Oýunlar we multimediýa programma toplumlary öz kompýuteriňizde hoş wagt geçirmek üçin goýulyp biläýjek programmalar hökmünde mysal getirip bileris. Emma olaryň dürs işlemegini gazanmak bolsa hemme wagt aňsat bolmandy. Ilki bilen şahsy kompýuterleriň (PC – Personal ….. »

Goşgular    Teswir ýok   2561 gezek okaldy

“Halypam bolsady” (ulanyjylardan)

Durmuşda her bir adama, aýratyn zehin berilýär. Meniň özümem ýaşlygymdan surat çekmegi halaýardym, ýöne surat cekmek däl-de, maňa başga-da bir zat berilen bolsa nädäýjek, meselem şahyrçylyk, dogry bu aňsada zat däl… Ýöne soňky wagt meniň ýazýan goşgularymyň aglaba bölegi köp adamlary haýrana goýýardy, meniň ýazan we ýazýan goşgularymyň ählisi diýen ýaly gysgaça many-mazmundady… Köp adamlar ….. »

Goşgular    Teswir ýok   1848 gezek okaldy

Annaberdi Agabaýew. “Balykçylaryň buhgalteri” goşgusy

Onlar, müňler. . . Işläp otyr buhgalter. Şänijege şänik degip şyklaýar. Onlar müňler. . . Gaşyn çytýar buhgalter. Buhgalteriň bir köpügi çykmaýar. Dörüp çykýar “formalary” buhgalter, Aýyrýar, paýlaýar ýene-de goşýar. Buhgalter şol bir köpügi gözlände, Balykçyň torlary ýadyna düşýär. Balykçyň torlary ýadyna düşýär, Balykçyň derleri ýadyna düşýär. Äýnegin dakynyp ýaşuly ýene Paýlaýar, aýyrýar, köpeldýär, goşýar. ….. »

Gadymy ýadygärlikler    Teswir ýok   1257 gezek okaldy

Ýartygümmez aramgähi

img

Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Ahal welaýatynyň Sarahs etraby Ýadygärligiň döwri: b.e. XI asyry Sarahs harabaçylygynyň 7-8 kilometrlik günorta we günorta-gündogar tarapynda gaty weýran bolan Ýartygümmez aramgähi ýerleşipdir. Onuň ýüzündäki ýazgynyň görkezişine görä, bu desga 1098-nji ýylda bina edilipdir. Ol bişen kerpiçden (23x23x5-5,5 santimetr) bina edilipdir. Öz meýilnamasynda inedördül (daşyndan taraplary 12×12 metr) bolan bu aramgäh uly ….. »

Gadymy ýadygärlikler    Teswir ýok   1198 gezek okaldy

Abul–Fazlyň (Saragtbaba) aramgähi

img

Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Ahal welaýatynyň Sarahs etraby Ýadygärligiň döwri: b.e. XI asyry Göroglybeg eýýamynda dürli görnüşli hünärmentçiligiň arasynda Sarahsyň gurluşykçy ussalary ajaýyp üstünlige eýe bolupdyrlar. Saragtyň binagärleriniň guran ymaratlary Eýranyň we Merkezi Aziýanyň orta asyr şäherleriniň onlarçasyny bezäpdir. Sarahsly ussalaryň ajaýyp eserleriniň biri hem, halkyň arasynda “Saragt babanyň aramgähi” diýlip atlandyrylan Abul-Fazlyň aramgähidir. Ol 1023-nji ….. »

Sahypalar:«1234567...81»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz