Goşgular    Teswir ýok   1176 gezek okaldy

Magtymguly Pyragy. “Kerem islärin”

Owwal başda, kadyr alla, Senden bir kerem islärin. Badam gabak, alma ýaňak, Bir zyba senem islärin, Taňry bermese, nädeli, Baş alyp, kaýda gideli, Oturşy-turşy edaly, Gaşlary galam islärin. Özüne hormat getiren, Ärniň hyzmatyn bitiren, Gaşyny çytman oturan – Maňlaýy gülen islärin. Ýigrimi ýaş ötdi menden, Hezl etmedim, dünýä, senden, Tili süýji lebi handan, Bir goýna ….. »

Bagşylar    Teswir ýok   1257 gezek okaldy

Aman Anna

img

(1908-1976) Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Aman Anna 1908-njy ýylda Mary welaýatynyň Murgap etrabynda eneden bolýar. Onuň il içindäki ýörgünli ady Amansaçly bolupdyr. Aman Anna bagşyçylygyň ilki tälimlerini Mary, Wekil sebitleriniň meşhur bagşylarynyň birisi Agajan arykdan alýar. Onuň ilki aýdan aýdymlary gargy tüýdügiň ýanynda aýdylýan aýdymlar bolup, dutar çalmagy ol soň öwrenipdir. Agajan arykdan soň ol ….. »

Bagşylar    Teswir ýok   1201 gezek okaldy

Baýar bagşy

img

(1908-1974) Daşoguz sebitlerine baryp, meşhur bagşylaryny sorasaňyz, ozaly bilen Nazar bagany, Pälwan bagşyny, Magtymguly Garlyny, onuň yzy bilenem Baýar bagşynyň adyny tutarlar. Ol şol halypalaryň deňindäki, özüniň bagşyçylyk sungatyny şol halypalar bilen deňlän ussatdyr. Meşhur dessançydyr. Baýar bagşy Baýram ogly 1908-nji ýylda doglup, ol Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Ötürme obasynyň Öküzler tiresindendir. Oňa halypalyk eden ….. »

Goşgular    Teswir ýok   1543 gezek okaldy

Kerim Gurbannepesow. “Ýürek” poemasy

BIR başyň bar, müň işiň bar dünýäde, Müň şükür! Ýykylyp galmaýşyň besdir. Baryna ýetmeli paýy-pyýada, Tigirçek hökman däl – Şu köwşüň besdir. Bir köwşüň tozdumy – ýene bir köwüş, Ikinji tozdumy – üçünjä çalyş, Her bagy çözlende ýer bilen emiş, Toprak ajykdyrmaz – Şol aşyň besdir. Ertir bolmaz ýaly dilleriň peltek,                           Täze menzillere ýetmeli ….. »

Rowaýatlar    Teswir ýok   982 gezek okaldy

Sarahs galasy hakynda rowaýat

Sarahs ýer ýüzündäki ýurtlardan özüniň hoş howasy bilen tapawutlanypdyr. Ony Turan şasy Afrasyýap bina edipdir. Afrasyýap şa parasatly we akyldar bolupdyr. Halaýygyň her bir müşgil işi Afrasyýap şanyň adyllygy bilen çözüler eken. Öňki wagtlarda Sarahsyň adyna “Galaýy Afrasyýap” hem diýipdirler. Ol ýedi derwezeli gala bolupdyr. Erk galasynyň içinde nagym bolupdyr. Duşmalar gelip, şäheri gaban wagtynda ….. »

Gadymy ýadygärlikler    Teswir ýok   927 gezek okaldy

Sarahs galasy

img

Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Ahal welaýatynyň Sarahs etraby Ýadygärligiň döwri: b.e. ö. I m.ý. – b.e. XIX asyry Ýadygärligiň taryhy: Sarahs Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky Nişapur bilen Merwiň arasynda we Tejen derýasynyň ýokarky akymynda ýerleşen adybir welaýatyň merkezi şäheri bolupdyr. Bu ýere ilat eneolit döwründe (b.e.o. IV m.ý.) göçüp gelip başlapdyr. B.e.o. I m.ý. ortasynda köne ….. »

Sahypalar:«1234567...79»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz