Başga    Teswir ýok   989 gezek okaldy

Meýhene

Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Ahal welaýatynyň Kaka etraby. Ýadygärligiň döwri: b.e. IX – XV asyrlary Ýadygärligiň taryhy: Haweran welaýatynyň esasy şäherleriniň biri bolan Meýhenäniň XI-XII asyrlarda hasam ösendigi barada ýazuw çeşmeleri hem, arheologiki barlaglar hem şaýatlyk edýär. Meýhene Abywertden Saragta gidýän uly ýoluň ugrunda ýerleşipdir. Meýhenäň töwereginde köp mukdarda däneli ekinler ekilipdir, şonuň üçin hem, orta ….. »

Gadymy ýadygärlikler    Teswir ýok   1120 gezek okaldy

Altyndepe

img

Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Ahal welaýatynyň Kaka etraby Ýadygärligiň döwri: b.e. ö. III-II m.ý.  Ýadygärligiň taryhy:   Türkmenistanyň Ilkinji Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy: “Oguz han türkmenleriniň guran ilkinji döwletine bäş müň ýyl wagt geçipdir. Oguzlaryň durmuşyna degişlidigini subut edýän ok-ýaý alamatlaryndan başlaýan şol döwre degişli tapyndylaryň Bagabat, Altyndepe, Täk gala (Durun), Ary jülgesi,Margiana, Köneügenç taraplarynda üstüniň açylmagy, ….. »

Geografiýa, Türkmenistan    Teswir ýok   2532 gezek okaldy

Köýtendag

img

Köýtendag ýurdumyzyň çet günorta-gündogarynda Amyderýanyň sag kenarynda ýerleşip, ol dürli görnüşli tebigy baýlyklara örän baýdyr. Bulara mysal edip Köýten obasynyň ýanyndaky uly çynary, 500 ýaşly arça agajyny, köp sanly karst gowaklary, Hojapil obasynyň golaýynda 1300-1600 metr belentlikde ýerleşen “Dinozawrlaryň yzyny”, 27 metr belentlikden gaýdýan Umbar dere şaglawugy, gowakdaky köl suwunda ýaşaýan kör balyklary, Gaýnar baba ….. »

Syýasat    Teswir ýok   1410 gezek okaldy

Syýasy adalgalar

Aparteid (aýratyn ýaşamak) – Jynsy kemsitmeleriň iň ýiti görnüşi. Günorta Afrika Respublikasynda ilatyň tutuş topary jynsy tapawudyna laýyklykda garaşly ýagdaýä düşürilýär. Olar ýörite bellenen aýratyn territoriýalarda ýaşadylyp, syýasy, raýat we durmuş-ykdysady hukuklary çäklendirilýärdi ýa-da olardan düýbünden mahrum edilýärdi. Alternatiw – Latynçadan terjime edende “ikisiniň biri” diýen manyny aňladýar. Barrel – Nebitiň halkara ölçeg birligi. 1 ….. »

Etnografiýa    Teswir ýok   1461 gezek okaldy

Türkmen gawunlary

img

Taryhy: Gawun türkmen topragynyň hasyly hökmünde özüniň «terjimehalyny» gadym döwürden alyp gaýdýar. Umuman, gawun gürrüňi gozgalanda, belli alym N.I. Wawilonyň sözlerini ýatlamak gerek, ol 1935-nji ýylda şeýle ýazypdyr: «Bütin Orta Aziýa, şeýle hem Türkmenistan dünýä boýunça gawunyň watany hasaplanylýar. Gawunlaryň görnüşleri diýseň dürli-dürlidir. Türkmenistanda, aýratyn hem Amyderýanyň aşaky akymlarynda ägirt uly agrama ýetýän we şol ….. »

Dünýä edebiýaty    Teswir ýok   905 gezek okaldy

Mark Twen

img

Ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy Mark Twen (ha­ky­ky ady Se­mu­el Leng­horn Kle­mens) 1835-nji ýyl­da ABŞ-nyň Mis­su­ri şta­ty­nyň ki­çi­jik Flo­ri­da şä­her­ji­gin­de dün­ýä (ol de­giş­mä sa­lyp, me­niň dün­ýä in­me­gim bi­len, ilat sa­ny 1 gö­te­rim art­dy diý­ýär eken) in­ýär.Sem en­tek ça­ga­jyk­ka, onuň ene-ata­sy Jon we Jeýn Kle­mens­ler go­wy dur­mu­şyň göz­le­gin­de bo­lup, Gan­ni­bal şä­he­ri­ne gö­çüp gel­ýär. Bu şä­her­jik ba­ra­da Sem özü­niň “Tom ….. »

Sahypalar:«12345678...79»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz