Bagşylar    Teswir ýok   826 gezek okaldy

Giçgeldi Aman

img

(1906-1980) Türkmenistanyň Halk artisti Giçgeldi Aman 1906-njy ýylda Balkan welaýatynyň Gyzylarbat (Serdar) etrabynda dogulýar. Ol ýaşlyk ýyllaryndan başlap aýdym-sazyň teşnesi bolany üçin heniz Gyzylarbadyň (Serdaryň) Wagon bejeriş zawodynda işläp ýören ýyllaram dutaryndan daşlaşmaýar. Işden eliniň sypynan wagtlary dutar çalyp aýdym aýdýar. Giçgeldi Amanyň işleýän zawodynda aýdym-saza höwesli ýaşlaryň başy jemlenip, olara Sahy Jepbar ýolbaşçylyk edýär. ….. »

Başga    Teswir ýok   997 gezek okaldy

Ak­kor­de­on

img

Ak­kor­de­on (fran­suz­ça accordéon) dil­li, kla­wiş­li-pnew­ma­tik (gy­sy­lan ho­wa bi­len he­re­ket ed­ýän) saz gu­ra­ly­dyr.We­na­ly us­sa K.Da­mi­an, 1829-njy ýyl­da ep­lem-ep­lem saz gu­ra­ly­ny “ak­kor­de­on” at­lan­dyr­ýar. XIX asy­ryň ahy­ryn­da Klin­gen­tal­da (Sak­so­ni­ýa) ak­kor­de­on­la­ryň dür­li gör­nüş­le­ri ýa­sa­lyp­dyr. Hä­zir­ki wagt­da hem onuň “Welt­me­is­ter” ne­mes fir­ma­synyň  ön­dü­r­ýän  “Dia­na”, “Stel­la”, “Ami­go” ýa­ly gör­nüş­le­ri sak­la­nyp ga­lyp­dyr. Rus­la­ryň “Ber­ýoz­ka”, “Mer­ku­riý”, “Sput­nik” ýa­ly gör­nüş­le­ri hem ady­gan­dyr. bu saz ….. »

XX asyr türkmen edebiýaty    Teswir ýok   1371 gezek okaldy

Ýylgaý Durdyýew

img

(1934-1997) Türkmenistanyň halk ýazyjysy Ýylgaý Durdyýew 1934-nji ýylda häzirki Bereket etrabynda işçi maşgalasynda dünýä inýär. Ol Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlap, dürli ýyllarda «Edebiýat we sungat» gazetiniň, «Sowet edebiýaty» (häzirki «Garagum») žurnalynyň redaksiýalarynda, Ýazyjylar birleşiginde, Medeniýet ministrliginde dürli wezipelerde işleýär. 1990-njy ýyllarda ol Ýazyjylar birleşiginiň Balkan welaýaty boýunça geňeşçisi hökmünde balkanly ýaş şahyrlara halypalyk edýär. Çary ….. »

Kompýuter sapaklary    Teswir ýok   1003 gezek okaldy

Photoshop-da menýu döretmek

Düwmelü panel (menýu) döretmek. 1.1) Täze list döret we ony goýy reňk bilen reňkle. 2.1) Täze gatlak doret we onda kwadrat (inedördül) çyz {Shift – i basyp, gönüburçlyk çyz}. 3.1) “Angle gradient tool” –y seç. 3.2) Gara we ak reňk almak üçin ilki “D”, soňra bolsa “X” bas 3.3) Reňk guýulýan Gradient “Foreground to Background” ….. »

Goşgular    1 Teswir    1083 gezek okaldy

Mahmyt Gaýyby. “Istär köňül”

Dünýe mülkünde ýaranlar, şähriýar istär köňül, Segredip münse bedewni, şasuwar istär köňül, Gul bilen gyrnak-da bolsa, hanawar istär köňül, Täji-tagty,lagly-göwher, zernigär istär köňül, Kapyra ursam gylyjy, zülpükar istär köňül.   Atlanyp çyksam şikäre, at-ýarag esbaby-şaý, Salsam ýüwrük tazylar, tugun, ütelgi, garyçgaý, Aşy-nan bermekde bolsam göýäki Hatamy-Taý, Hoş owaz şahyr gerek, tanbur, gyjak hem depu-naý, Zynaty-zowky ….. »

Tehnologiýa    Teswir ýok   972 gezek okaldy

Telewizor

img

Te­le­wi­zor (te­le­wi­zor pri­ýom­ni­gi)  (lat. Te­levso­ri­um – daş­dan gö­rü­ji, grek dil. τῆλε – daş we lat. Video – gör­mek) – sim­siz ka­nal­lar­dan ýa-da ka­bel­den be­ril­ýän (şol san­da wi­deo­sig­nal dö­red­ýän en­jam­la­ryň sig­nal­la­ry ýa-da te­le­wi­zi­on prog­ram­ma­la­ry – my­sal üçin, wi­deo­mag­ni­ta­fon­lar we beý­le­ki­ler) şe­kil­le­ri we su­rat­la­ry ka­bul ed­ýän we şöh­le­len­dir­ýän elekt­ron en­jam. Şe­kil­le­ri ara­lyk­la­ra iber­me­giň tag­ly­my ga­dym za­man­lar­da hem ….. »

Sahypalar:«123456789...79»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz