Türkmenistan    Teswir ýok   2552 gezek okaldy

Altymyrat Orazdurdyýew

img

(16.06.1969-07.03.1997) Altymyrat Orazdurdyýew 1969-njy ýylyň 16-njy iýunynda Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynda eneden bolýar. Maşgalasynda ondan başga-da 4 erkek dogany bar. Altyşka onuň lakamy bolup, ol Aziýa oýunlarynda özüniň nämelere ukyplydygyny, iň esasysy bolsa türkmen topragynyň bihal däldigini, ýiti zehinleri dünýä inderýänligini äleme ýaýdy. Bu zatlary gören daşary ýurtlylar Altymyrada, eger öz ýurtlarynyň adyndan çykyş etse ….. »

Dünýä edebiýaty    2 Teswir   1876 gezek okaldy

Wasiliý Şukşin

Wasiliý Şukşin AÝ AÝDYŇ GIJEDÄKI SÖHBET Marýa Seleznýowa kiçeňräk bakjada işleýärdi welin, onda bir kesel tapdylar-da, başga işe geçmegi maslahat berdiler. «Bu ýaşdan soň indi men nädip başga işe geçeýin? — diýip, ol uly alada galdy. Onuň pensiýa çykmagyna-da bary-ýogy ýyl ýarym wagt galypdy. — Başga bir hünär öwren diýmek dilde aňsat. Hünär öwrenäýmek sagyňdan ….. »

Türkmen dilçileri    Teswir ýok   1559 gezek okaldy

Zylyha Muhammedowa

img

MUHAMMEDOWA ZYLYHA BAKYÝEWNA (1922-1984) TSSR YA-nyň korrespondent çleni, filologiýa ylymlarynyň doktory. TSSR-iň ylymda at gazanan işgäri. Ol Mary oblastynyň Mülkýusup obasynda dogulýar. Zylyha Ýolöten raýonynyň I. S. Turgenow adyndaky ýediýyllyk mekdebinde okaýar. Soňra Aşgabat şäherindeki 18-nji mekdebi 1938-nji ýylda ekstern gutarýar. 1938-1941-nji ýyllarda Aşgabadyň A. M. Gorkiý adyndaky döwlet pedagogik institutynyň dil we edebiýat fakultetinde ….. »

Goşgular    Teswir ýok   1337 gezek okaldy

Magtymguly Pyragy. “Kerem islärin”

Owwal başda, kadyr alla, Senden bir kerem islärin. Badam gabak, alma ýaňak, Bir zyba senem islärin, Taňry bermese, nädeli, Baş alyp, kaýda gideli, Oturşy-turşy edaly, Gaşlary galam islärin. Özüne hormat getiren, Ärniň hyzmatyn bitiren, Gaşyny çytman oturan – Maňlaýy gülen islärin. Ýigrimi ýaş ötdi menden, Hezl etmedim, dünýä, senden, Tili süýji lebi handan, Bir goýna ….. »

Bagşylar    Teswir ýok   1445 gezek okaldy

Aman Anna

img

(1908-1976) Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Aman Anna 1908-njy ýylda Mary welaýatynyň Murgap etrabynda eneden bolýar. Onuň il içindäki ýörgünli ady Amansaçly bolupdyr. Aman Anna bagşyçylygyň ilki tälimlerini Mary, Wekil sebitleriniň meşhur bagşylarynyň birisi Agajan arykdan alýar. Onuň ilki aýdan aýdymlary gargy tüýdügiň ýanynda aýdylýan aýdymlar bolup, dutar çalmagy ol soň öwrenipdir. Agajan arykdan soň ol ….. »

Bagşylar    Teswir ýok   1371 gezek okaldy

Baýar bagşy

img

(1908-1974) Daşoguz sebitlerine baryp, meşhur bagşylaryny sorasaňyz, ozaly bilen Nazar bagany, Pälwan bagşyny, Magtymguly Garlyny, onuň yzy bilenem Baýar bagşynyň adyny tutarlar. Ol şol halypalaryň deňindäki, özüniň bagşyçylyk sungatyny şol halypalar bilen deňlän ussatdyr. Meşhur dessançydyr. Baýar bagşy Baýram ogly 1908-nji ýylda doglup, ol Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Ötürme obasynyň Öküzler tiresindendir. Oňa halypalyk eden ….. »

Sahypalar:«123456789...81»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz