Himiýa    Teswir ýok   921 gezek okaldy

Ge­or­giý Ag­ri­ko­la

img

(1494–1555)Ge­or­giý Ag­ri­ko­la – ne­mes luk­ma­ny we aly­my. Ol mi­ne­ra­lo­gi­ýa­nyň, geo­lo­gi­ýa­nyň, dag-mag­dan baýlyklarynyň we me­tal­lur­gi­ýa­nyň esa­sy­ny goý­dy. Öz dur­mu­şy­nyň esa­sy zäh­me­ti – “Me­tal ha­kyn­da” 12 jilt­lik mo­nog­ra­fi­ýa­syn­da ga­zy­lyp alyn­ýan peý­da­ly jisimleri göz­le­me­giň, mag­da­ny baý­laş­dyr­ma­gyň we me­tal­lur­gi­ýa pro­ses­iniň esa­sy ugur­la­ry­ny do­ly we yzy­gi­der­li usul­da tes­wir­le­ýär. 20 tä­ze mi­ne­ra­ly yl­my taý­dan kes­gitläp­dir we ýa­zyp be­ýan edip­dir.Çeşme: “Zaman Türkmenistan” ….. »

Goşgular    1 Teswir    1215 gezek okaldy

Mahmyt Gaýyby. “Aýdyşyk” (Magrupy bilen)

Magrupy: -      Bizden salam bolsun molla Gaýyba, Dünýäniň binasy haçan tutuldy? «Küntü kenzen mahfiýýenden» habar ber, Kelemeýi-şahadat nirde bitildi? Gaýyby:          -      Gaýry salam bolsun molla Magrupa, Hak «Kün!» diýdi, şolgün bina edildi. Tuby agajynyň ýapraklaryndan, Kelemeýi-şahadat şonda bitildi. Magrupy:       -      Hak owwal namany kime okatdy, Ol kim idi okaban özün unutdy, Adamdan ileri ….. »

Dünýä edebiýaty    Teswir ýok   1156 gezek okaldy

Wil­ýam Şeks­pir

img

Iň­lis şa­hy­ry we dra­ma­tur­gy Wil­ýam Şeks­pir 1564-nji ýyl­da do­gul­ýar. Onuň ka­ka­sy­nyň el­lik ön­dü­ril­ýän önüm­çi­li­gi bo­lup, şä­her­de uly ab­ra­ýa eýe bo­lup­dyr. Hat­da onuň ka­ka­sy bir ge­zek şä­he­riň hä­ki­mi we­zi­pe­si­ne hem saý­la­nyp­dyr. Wil­ýam iň go­wy ha­sap­lan­ýan gram­ma­ti­ka mek­de­bin­de okap­dyr. On­da iň­lis, la­tyn we ga­dy­my grek dil­le­ri esa­sy sa­pak­lar bo­lup­dyr. Şeks­pir 18 ýa­şyn­da­ka goň­şy po­me­şi­giň gy­zy­na öý­le­nip­dir. Onuň ….. »

XVII-XIX asyr türkmen edebiýaty    Teswir ýok   1375 gezek okaldy

Mahmyt Gaýyby

(XVIII asyr) Mahmyt Gaýyby XVIII asyryň birinji ýarymynda doglupdyr. Şahyryň çyn ady Mahmyt bolup, Gaýyby onuň edebi lakamydyr. Mahmyt Gaýyby Köpetdag eteklerinde, Etrek, Gürgen, Balkan, Bäherden sebitlerinde ýaşap geçipdir diýmäge esas bar. Mysal üçin, şahyryň «Nesihatnama» atly eserindäki: «Asyl mekany ýeri Jürjanydyr» diýen setirde onuň asyl mekanynyň Jürjan bolandygy aýdylýar. Mahmyt Gaýybynyň baý edebi mirasy ….. »

Grammatika    Teswir ýok   962 gezek okaldy

Sözlemiň deňdeş agzalary

Deň heň, deň säginme bilen aýdylýan, bir söze baglanyp, deň soraga jogap bolýan sözler deňdeş agzalardyr. Deňdeş agzalar sözlemde deň sintaktik hyzmaty ýerine ýetirýärler. Şol sebäpli olaryň belli bir şekilde gelmegi şertdir. Deňdeş agzalar biri-birine garaşsyz bolan deň hukukly agzalardyr. Deňdeş agza bolup gelen sözler öz aralarynda biri-biri bilen garaşsyz baglanyşýarlar. Şeýle bolansoň olaryň orunlaryny ….. »

Tehnologiýa    Teswir ýok   1061 gezek okaldy

Mikroprosessor

img

XX asy­ryň or­ta­la­ryn­da komp­ýu­ter­le­riň pro­ses­sor­la­ry me­ha­ni­ki re­le­le­re esas­la­nyp taý­ýar­la­nyp­dyr. Soň­ra pro­ses­sor­la­ryň elekt­ron lam­pa­la­ryň kö­me­gi bi­len iş­le­ýän­le­ri ula­ny­ly­şa gi­rizilip baş­la­ýar. Bu­lar­dan soň pro­ses­sor­lar tran­zis­tor­lar­dan taý­ýar­la­nyp­dyr. Bu gur­luş­lar­dan taý­ýar­la­nan elekt­ron en­jam­la­ryň her bi­ri bir­nä­çe tek­je­ler­de ýer­leş­di­ri­lip­dir. Bu ýag­daý ola­ryň ula­ny­ly­şy­nyň yg­ty­bar­ly­ly­gy­ny pe­sel­dip, hyz­mat et­mek me­se­le­si­ni kyn­laş­dy­ryp­dyr. Şeý­le-de, bu pro­ses­sor­lar gym­mat­ly­gy bi­len ta­pa­wut­la­nyp, aşa köp muk­dar­da elekt­rik ener­gi­ýasy­ny ….. »

Sahypalar:«12345678910...79»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz