Goşgular    Teswir ýok   1942 gezek okaldy

Kerim Gurbannepesow. “Ýürek” poemasy

BIR başyň bar, müň işiň bar dünýäde, Müň şükür! Ýykylyp galmaýşyň besdir. Baryna ýetmeli paýy-pyýada, Tigirçek hökman däl – Şu köwşüň besdir. Bir köwşüň tozdumy – ýene bir köwüş, Ikinji tozdumy – üçünjä çalyş, Her bagy çözlende ýer bilen emiş, Toprak ajykdyrmaz – Şol aşyň besdir. Ertir bolmaz ýaly dilleriň peltek,                           Täze menzillere ýetmeli ….. »

Rowaýatlar    Teswir ýok   1182 gezek okaldy

Sarahs galasy hakynda rowaýat

Sarahs ýer ýüzündäki ýurtlardan özüniň hoş howasy bilen tapawutlanypdyr. Ony Turan şasy Afrasyýap bina edipdir. Afrasyýap şa parasatly we akyldar bolupdyr. Halaýygyň her bir müşgil işi Afrasyýap şanyň adyllygy bilen çözüler eken. Öňki wagtlarda Sarahsyň adyna “Galaýy Afrasyýap” hem diýipdirler. Ol ýedi derwezeli gala bolupdyr. Erk galasynyň içinde nagym bolupdyr. Duşmalar gelip, şäheri gaban wagtynda ….. »

Gadymy ýadygärlikler    Teswir ýok   1125 gezek okaldy

Sarahs galasy

img

Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Ahal welaýatynyň Sarahs etraby Ýadygärligiň döwri: b.e. ö. I m.ý. – b.e. XIX asyry Ýadygärligiň taryhy: Sarahs Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky Nişapur bilen Merwiň arasynda we Tejen derýasynyň ýokarky akymynda ýerleşen adybir welaýatyň merkezi şäheri bolupdyr. Bu ýere ilat eneolit döwründe (b.e.o. IV m.ý.) göçüp gelip başlapdyr. B.e.o. I m.ý. ortasynda köne ….. »

Başga    Teswir ýok   1137 gezek okaldy

Meýhene

Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Ahal welaýatynyň Kaka etraby. Ýadygärligiň döwri: b.e. IX – XV asyrlary Ýadygärligiň taryhy: Haweran welaýatynyň esasy şäherleriniň biri bolan Meýhenäniň XI-XII asyrlarda hasam ösendigi barada ýazuw çeşmeleri hem, arheologiki barlaglar hem şaýatlyk edýär. Meýhene Abywertden Saragta gidýän uly ýoluň ugrunda ýerleşipdir. Meýhenäň töwereginde köp mukdarda däneli ekinler ekilipdir, şonuň üçin hem, orta ….. »

Gadymy ýadygärlikler    Teswir ýok   1432 gezek okaldy

Altyndepe

img

Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Ahal welaýatynyň Kaka etraby Ýadygärligiň döwri: b.e. ö. III-II m.ý.  Ýadygärligiň taryhy:   Türkmenistanyň Ilkinji Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy: “Oguz han türkmenleriniň guran ilkinji döwletine bäş müň ýyl wagt geçipdir. Oguzlaryň durmuşyna degişlidigini subut edýän ok-ýaý alamatlaryndan başlaýan şol döwre degişli tapyndylaryň Bagabat, Altyndepe, Täk gala (Durun), Ary jülgesi,Margiana, Köneügenç taraplarynda üstüniň açylmagy, ….. »

Geografiýa, Türkmenistan    Teswir ýok   3044 gezek okaldy

Köýtendag

img

Köýtendag ýurdumyzyň çet günorta-gündogarynda Amyderýanyň sag kenarynda ýerleşip, ol dürli görnüşli tebigy baýlyklara örän baýdyr. Bulara mysal edip Köýten obasynyň ýanyndaky uly çynary, 500 ýaşly arça agajyny, köp sanly karst gowaklary, Hojapil obasynyň golaýynda 1300-1600 metr belentlikde ýerleşen “Dinozawrlaryň yzyny”, 27 metr belentlikden gaýdýan Umbar dere şaglawugy, gowakdaky köl suwunda ýaşaýan kör balyklary, Gaýnar baba ….. »

Sahypalar:«12345678910...81»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz