Zoologiýa    Teswir ýok   1479 gezek okaldy

Geçigaplañ

img

(latynça – Lynx lynx Linnaeus, iňlisce – Eurasian lynx, rusça – обыкновенная рысь)    Ýyrtyjylar ortrýardy (Carnivora) Pişikler maşgalasy (Felidae)  Türkmenistanyň Gyzyl Kitabyna girizilen.  Statusy. Kategoriýasy 1. Ýok bolup gitmek howpy bar. Genofondy ýitirmän saklamakda taksonyň ähmiýeti. Politipik görnüş. 11 sany aşaky görnüş bar. Türkmenistanda kawkaz geçigaplaňy – Felix lynx dinniki (Orientalis) Satunin, 1925 we Felix lynx isabellina Blyth, 1847 diýen iki aşaky ….. »

Aşgabat    Teswir ýok   1835 gezek okaldy

“Aşgabat” stadiony

img

Köp ugurly stadion, şeýle hem oňa barýan awtomobil ýollary – uzynlygy 7,5 kilometre, ini 38 metre hem-de uzynlygy 3,2 kilometre, ini 27 metre barabar bolan awtomobil ýollary, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň buýurmasy boýunça “Polimeks” türk kompaniýasy tarapyndan guruldy. Ägirt uly toplum paýtagtymyzyň günorta-günbatar böleginde, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň we Oguzhan köçesiniň kesişýän ýerinden 1,5 kilometr demirgazykda ýerleşýär. ….. »

Dünýä taryhy    Teswir ýok   1616 gezek okaldy

Oktawian Awgust

img

(latynça – Imperator Gaius Julius Caesar Augustus) Doly ady: Gaý Ýuliý Sezar Oktawian Awgust Ýaşan döwri: b.e. öň 63 – b.e. 14 Höküm süren döwri: b. e. öň 27 – b.e. 14 Kakasy: Gaý Oktawiý Ejesi: Atiýa Balba Sezoniýa Şägirdi: Tiberiý Gaý Ýuliý Rimiň ilkinji imperatory, diktator Ýuliý Sezaryň ýegeni. Ol b.e. öň 44-nji ýyla çenli ….. »

Aşgabat    Teswir ýok   2521 gezek okaldy

“Aşgabat” myhmanhanasy

img

Başgaça: “Aşgabat” myhmanhanasynyň täze binasy Bitarap Türkmenistan şaýolunyň we Oguzhan köçesiniň kesişýän ýerinden 1,5 kilometr demirgazykda ýerleşýär. Aşgabadyň binagärlik-şähergurluşyk keşbi bilen sazlaşyk döredýän myhmanhana toplumyny hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Kararyna laýyklykda meşhur “Polimeks” türk kompaniýasy gurdy. Täze 16 gatly myhmanhana bir wagtyň özünde 2 müň adamy kabuletmek hem-de halkara çärelerini geçirmek üçin niýetlenen iň häzirki ….. »

Aşgabat    Teswir ýok   3122 gezek okaldy

Bagt köşgi

img

Bitarap Türkmenistan şaýolunyň we Oguzhan köçesiniň kesişýän ýerinden 1,5 kilometr demirgazykda ýerleşýär. Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy bolan “Polimeks” türk gurluşyk kompaniýasy tarapyndan gurlan “Bagt köşgüniň” binagärlik keşbi özboluşlydyr. Umumy meýdany 38 müň inedördül metrden gowrak bolan 11 gatly bina üç basgançakly desgadan ybaratdyr, onuň her bir tarapynda sekizburuçly ýyldyzyň şekili bar. Uly sütünlerde ýerleşdirilen kub ….. »

Türkmenistan    8 Teswir   4866 gezek okaldy

Türkmenistanyň Gyzyl Kitaby

Ösümlik we haýwanat dünýäsiniň köpdürliligini gorap saklamaklyk zerurlygy aýdyňdyr. Şonuň üçin ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ýekeje görnüşiniň hem ýitip gitmegine ýol berilmeli däldir. Şu maksatlar üçin köp ýurtlarda Gyzyl kitap döredildi. Türkmenistanda ilkinji gyzyl kitap türkmen we rus dillerinde 1985-nji ýylda 15000 nusgalyk bolup çapdan çykdy. Soňra 1997-nji ýylyň  mart aýynyň 25-ine Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy ….. »

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz