Döwlet goraghanalary    1 Teswir    1840 gezek okaldy

“Repetek” döwlet goraghanasy

img

Repetek Döwlet biosfera goraghanasy 1927-njy ýylyň 27-nji oktýabyrynda Gündogar Garagumyň ajaýyp gara ojar tokaýlaryny hem-de onuň daş-töweregindäki meýdanlary gorap saklamak üçin döredildi. Goraghananyň wezipesine Garagumyň çägeli çölüniň aýratyn, özboluşly üýtgeşik ösümlik we haýwanat dünýäsini öwrenmek, goramak hem-de dikeltmek işleri girýär. Olardan başga-da demir ýol duralgalaryň, säginelgeleriň we öri meýdanlardaky guýularyň töwereklerini gök-bakjalyga öwürmäge uly üns ….. »

Döwlet goraghanalary    1 Teswir    1562 gezek okaldy

“Köýtendag” döwlet goraghanasy

1986-njy ýylyň 11-nji iýulynda döredilen Köýtendag goraghanasy äpet Pamir-Alaý dag ulgamynyň Gissar gerşiniň bir şahasy bolan Köýten daglarynyň günbatar eňňidinde ýerleşýär. Goraghananyň tutýan meýdany 27139 ga barabardyr. Goraghananyň döredilmeginiň esasy maksady – Köýtendagyň we oňa golaý ýerleriň täsin tebigatyny goramakdan hem bozulan ekoulgamlaryny dikeltmegiň ylmy esaslaryny işläp düzmekden ybaratdyr. Şeýle şeýle hem onuň döredilmegi, juda ….. »

Döwlet goraghanalary    1 Teswir    1371 gezek okaldy

“Gaplaňgyr” döwlet goraghanasy

1979-njy ýylyň 19-njy awgustynda döredilen Gaplaňgyr döwlet goraghanasy Daşoguz welaýatynyň çäginde, Türkmenistanyň demirgazyk-günbatar çetinde ýerleşýär. Goraghananyň esasy maksady özüniň ýowuz we deňi-taýsyz gözelligi bilen haýran galdyrýan täsin çöl meýdanlaryny, ösümlik we haýwanat dünýäsini goramak hem geljekki nesiller üçin aýap saklamakdyr. Möhüm çäreleriň hatarynda Üstýurdyň dag goçlarynyň, jerenleriň, gulanyň, itaýynyň sanyny saklamak we dikeltmek göz öňünde ….. »

Saglygy goraýyş    Teswir ýok   1160 gezek okaldy

Appendektomiýa

img

(appendiks we grekçe ektome —kesip aýyrma) Agyr ýa-da gaýtalanyp durýan appendisitde köriçegäniň gurçuk şekilli ösüntgisini operasiýa arkaly kesip aýyrma. Operasiýa mahaly kesilýän ýeriň agyrysy duýulmaz ýaly anesteziýa edilip, garyn boşlugy kesilip açylýar we gurçuk şekilli ösüntgi kesilip aýrylýar, soň onuň kesilen ýeri jebis tikilýär. Agyr appendisitiň ötüşen görnüşlerinde (garna iriň ýygnananda, ösüntginiň ösüp çykan ýerindäki ….. »

Biologiýa    Teswir ýok   1645 gezek okaldy

Gialuron kislotasy

Turşy mukopolisaharid. Ol a-glýukuronid-N-asetilglýukozaminiň gaýtalanýan birliginden ybaratdyr. Gialuron kislotasy nyň molekulýar massasy onuň alnyş usulyna bagly bolup, ol 200 000—500 000 we köpräk bolup biler. Ol suwda islendik mukdarda ereýär, spirtde, asetonda, efirlerde we başga organiki eredijilerde eremeýär. Dürli beloklar bilen birleşip, çylşyrymly kompleksleri emele getirýär. Gialuron kislotasy haýwan we adam teniniň dokumalarynyň. öýjügara maddasynyň ….. »

Dünýä edebiýaty    Teswir ýok   1460 gezek okaldy

Gýote Iogann Wolfgang

img

(iňlisçe - Goethe Iogann Wolfgang) (28.8.1749, Maýn boýundaky Frankfurt — 22.3.1832, Weýmar) — nemes şahyry, akyldary, tebigaty öwreniji. Gýote Germaniýada magaryflandyryş döwri edebiýatynyň esasy wekili, täze zaman nemes edebiýatyny esaslandyryjylaryň biri. Ol ilki maşgalada gowy terbiýe alýar, soňra Leýpsigde (1765—68) we Strasburgda (1770—71) okap, hukuk ylymlary we başga ylymlar boýunça leksiýa diňleýär. Gýote “Faust” diýen eserinde, ….. »

Sahypalar:«1...737475767778798081»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz