Aşgabat    Teswir ýok   2864 gezek okaldy

“Oguzkent” myhmanhanasy

img

Myhmanhana “Buig” kompaniýasy tarapyndan gurulýar. Bahasy 270 million ýewro barabar bolan bäş ýyldyzly myhmanhana ýokary derejedäki myhmanlary kabul etmek we iri halkara maslahatlaryny geçirmek üçin niýetlenilen häzirki zaman, özboluşly myhmanhana toplumyndan ybaratdyr. Myhmanhananyň ajaýyp binasy häzirki zaman binagärliginiň öňdebaryjy gazananlary, milli binagärligiň iň oňat däpleri we seýsmiki howpsuzlygyň ygtybarly ulgamy bilen sazlaşykly utgaşýar. Myhmanhananyň binalarynyň ….. »

Aşgabat    1 Teswir    1300 gezek okaldy

Çandybil şaýoly

Çandybil şaýoly ähli ölçegler boýunça ýokary halkara ülňülerine laýyk gelýär. Bu pudakda abraýly bilermen hasaplanýan we täze şaýol boýunça degişli barlagy amala aşyran Fransiýanyň “Cete Apave Sudeurope” kompaniýasy tarapyndan ýörite kepilnamanyň berilmegi munuň şeýledigine şaýatlyk edýär. Hususan-da, Çandybil şaýolunyň AASHTO-niň (Amerikanyň Döwlet magistrallary assosiasiýasy) we ÝK-niň (Ýewropa Kadalary) ülňülerine laýyk gelýändigi şol kepilnamada bellenilýär. Ulag ….. »

Aşgabat    Teswir ýok   1537 gezek okaldy

“Aşgabat” kinoteatry

img

Ol özüniň kaşaň hem-de döwrebap binasy bilen paýtagtymyzyň merkezi köçeleriniň biri bolan Magtymguly şaýolunyň ugrunda guruldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserniniň buýurmasy esasynda bu döwrebap görkli desgany Fransiýanyň belli “Vinci Construction Grands Projets” kompaniýasy bina etdi. Tutuş öň tarapy aýna bilen örtülen bu desganyň umumy eýeleýän meýdany 11 müň 365 inedördül metre barabardyr. ….. »

Işlikler

Işlik-gymyldy hereketi aňladyp, näme etdi? näme edýär? näme eder? näme etjek? näme edýärdi? näme etjekdi? näme edipdi? diýen soraglara jogap bolýar. Sözlemde esasan habar bolýar. Olar häzirki, öten zamanlarda, nämälim geljek zamanda gelenlerinde ýöňkemede we sanda üýtgeýärler. Işlikler mälim geljek zamanda bolsa, ýöňkeme we san goşulmalaryny kabul etmeýärler. Işligiň 3 zamany bar. 1) Öten zaman ….. »

Botanika    Teswir ýok   1801 gezek okaldy

Gülälek

img

(latynça – papaver, rusça – мак, iňlisçe – poppy) — gülälekler maşgalasyna degişli birýyllyk otjumak ösümlik. Gülalegiň baldagy dik ösýär, az-kem şahalanýar, gataňsy tüýli, ýapraklary ýelek şekilli, baldagynyň düýbündäki ýapraklary uzyn sapakly, ýokarkylary sapaksyz; gülleri iri (2—5 sm), gül ýapraklary açyk gyzyl reňkli, düýbi gara menekli, tyçinkalary köp sanly, inçe we gara, gozasy maýda (5—10 ….. »

Atlar

1) Predmeti ýa-da predmetleşen düşünjäni aňladyp, kim? näme? nire? diýen soraglara jogap bolýan sözlere at diýilýär. 2) Atlar san, degişlilik we düşüm goşulmalaryny kabul edýärler. 3) Atlar sözlemde baş we aýyklaýjy agzalaryň hyzmatynda gelip bilerler. Sözlemde esasan eýe bolup gelýär.   Olar ýasalyşy taýdan asyl /deňiz, düýe, daban, çaga…/ hem ýasama /deňizçi, düýedaban, çagalyk…./ atlar diýen topara ….. »

Sahypalar:«1...7475767778798081»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz