Grammatika    Teswir ýok   2111 gezek okaldy

Sözlemiň aýyklaýjy agzalary

           Sözlemde baş agzalary ýa-da özara biri-birini aýyklaýan sözler aýyklaýjy agzalardyr. Meselem: Sygyr geldi. Sary sygyr uzak örüden geldi. Baş agzalardan düzülen birinji sözlem sygyryň gelendigini aňladýar. Sygyryň reňki, örüsi, nireden gelendigi bolsa ikinji sözlemdäki aýyklaýjy sözler arkaly anyklaşdyrylýär. Aýyklaýjy sözler sözlemiň eýesine, habaryna ýa-da biri-birine baglanyp, olary aýyklap, belli bir soraga ….. »

Zoologiýa    Teswir ýok   2701 gezek okaldy

Käkilik

img

Dag käkiligi (latynça – Alectoris kakelik, rusça – каменная куропатка, iňlisçe – chukar partridge) Towuklar  otrýadynyň sülgünler maşgalasyna degişli guş. Ýelekleri gögümtil-goňur (kelle we ganat ýelekleri gyzgylt). Böwründe kese gara zolaklar bolýar. Çüňki we aýaklary gyzyl. Agramy 350-den 700 g-a ýetýär. Käkilik günbatarda Alp daglaryndan, Balkan hem-de Sinaý ýarym adasyna, gündogarda Hytaýa hem-de Gimalaý daglaryna ….. »

Aşgabat    Teswir ýok   1969 gezek okaldy

“Çagalar dünýäsi” söwda-dynç alyş merkezi

img

Garaşsyzlyk şaýolunyň ugrunda, türkmen paýtagtynyň çagalar dünýäsi diýip atlandyryp boljak künjeginde ýerleşýär. Soňky ýyllarda bu ýerde ýaş nesliň boş wagtyny gyzykly geçirmegi hem-de sazlaşykly ösüşi üçin niýetlenen desgalaryň birnäçesi çagalaryň “Ertekiler dünýäsi” seýilgähi, Döwlet gurjak teatry we Suw-sport toplumy guruldy. Çagalar üçin Söwda-dynç alyş merkezi Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň “Altyn asyr” kärhanasynyň ….. »

Aşgabat    Teswir ýok   2069 gezek okaldy

Gyşky oýunlar sport toplumy

img

Atatürk we Oguz han (öňki Aýtakow) köçeleriniň çatrygyna ýerleşýär. Täze toplum “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserniniň buýurmasy boýunça “Polimeks” türk kompaniýasy tarapyndan guruldy we tehniki enjamlaşdyrylyşyny hasaba almak bilen şuňa meňzeş sport desgalary üçin zerur bolan talaplaryň ählisine laýyk gelýär. Hususan-da, ýaryş mahalynda mahabat toplumlary hem-de sport maglumatlary üçin uly sahnanyň üstki örtüginiň astynda dört taraplaýyn uly monitorlary bolan ekranlar ….. »

Aşgabat    4 Teswir   2470 gezek okaldy

Bitarap Türkmenistan şaýoly

img

(köçäniň öňki ady: Podwoýsk) Şaýoluň dürky täzelenen 5 kilometrden gowrak bölegi paýtagtymyzyň esasy ulag ýollarynyň birine öwrüldi. Halkara standartlaryna laýyklykda birinji tehniki derejeli ulag desgalarynyň hataryna girýän bu şaýoluň gatawly böleginiň umumy ini 30 metre barabardyr, her tarapa dört zolakly gatnawyň bolmagy göz öňünde tutulypdyr. Ýanýodalar, aýmançalar, bölüji zolak we goşmaça ýollar bilen birlikde şaýolunyň ….. »

Aşgabat    Teswir ýok   2655 gezek okaldy

“Halkbank” döwlet täjirçilik banky

img

Ähli halk tarapyndan saýlanylan Hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzda amala aşyrylýan  Beýik Galkynyşlar we täze özgertmeler zamanasynda, uly möçberli Döwlet taslamalarynyň we reformalarynyň amala aşyrylýan döwründe, Türkmenistanyň “Halkbank”  döwlet täjirçilik banky jemgyýetiň maliýe ýagdaýynyň durnukly bolmagy üçin berk esaslary döredýär. „Halkbank” – bu rayatlaryň pensiýa toplamalaryny maýa goýumyna gönükdirýän uly möçberli maliýe guramasydyr. „Halkbank” – bu ….. »

Sahypalar:«1...7475767778798081»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz