Aşgabat    Teswir ýok   4529 gezek okaldy

Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesi

img

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň täze Işewür toplumy Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşýär. Bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, öz agzalarynyň kanuny bähbitlerini we hukuklaryny goramak, olaryň milli ykdysadyýetiň dürli pudaklaryny ösdürmäge, onuň häzirki zaman görnüşini döretmäge, ýagny içerki we daşarky bazarlarda ýokary bäsdeşlik ukybyna eýe bolan harytlaryň öndürilişini ýola goýmak üçin öňdebaryjy tehnologik täzelikleriň önümçilige ornaşdyrylmagyna we giňden ….. »

Döwletler    Teswir ýok   2222 gezek okaldy

Braziliýa

img

  Doly ady: Braziliýa Federatiw Respublikasy Paýtagty: Brazilia Meýdany: 8 mln. 512 mün kw.km Ilaty: 192,3 mln. adam (2011 ý.) Gimn: Hino Nacional Brasileiro (“Braziliýanyň Döwlet Gimni”) Resmi dili: Portugal Hökümet baştutany: Dilma Russef (2011-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndam bäri) Garaşsyzlyk güni: 7-nji sentýabr 1822 Pul birligi: Real Agalyk ediji dini: katolisizm Iň belent nokady: Piku ….. »

Saglygy goraýyş    Teswir ýok   1384 gezek okaldy

Appendisit

(ýa-da köriçege) Köriçegäniň gurçuk şekilli ösüntgisi bolan appendiksiň çişmesi ýa-da iriňlemesi. Appendisit agyr ýa-da hroniki görnüşde bolýar. Agyr appendisitiň  tutgaýy duýdansyz başlanýar. Munuň ilkinji alamaty agyry bolup, ol ilki göbegiň töwereginde ýa-da tutuş garynda başlap, soňra sag böwre tarap syrygýar. Keselliniň pulsy çaltlaşýar, diliniň üsti gurak bolýar, ýüregi bulanýar, käte gusýar, sag bykyny dartylýar, el degirseň ….. »

Anatomiýa    1 Teswir    2533 gezek okaldy

Appendiks

img

(latynça appendix – goşuntgy) Köriçegäniň gurçuk şekilli goşmaça ösüntgisi. Garnyň aşaky sag böleginde ýerleşýär. Appendiksiň uzynlygy adamda köplenç 9 sm bolýar. Appendiks diňe adamlarda we maýmynlarda bolýar. Belli bir ýerine ýetirýän funksiýasy bolmasa-da, düzüminde köp mukdarda limfoid dokumalar bardyr. Olar hem öz gezeginde organizmi infeksiýalardan goraýandyr. (Köp bölegi “Enkartadan” alnyp terjime edildi) Çeşmeler: Türkmen Sowet ….. »

Türkmenistanyň taryhy    1 Teswir    3013 gezek okaldy

Muhammet Baýram han

img

(1505-1561) Türkmenleriň baharly kybalasyndan bolan Muhammet Baýram han takmynan 1500-1505-nji ýyllarda Badahsanda dogulýar. Ol harby serkerde, döwlet işgäri, filosof, sazanda hem şahyr bolupdyr. Onuň ata babalary 15-nji asyrda Günbatar Eýranda, Azerbeýjanyň günorta taraplarynda uly döwlet guran Garagoýunly türkmenlerinden bolup, häkimiýet gullugynda, harby işlerde edermenlik görkezen adamlar eken. Baýram hanyň babasy Şiraly beg Hyratda häkimlik eden, Soltan Hüseýin ….. »

Türkmenistanyň taryhy    Teswir ýok   2436 gezek okaldy

Abdysetdar Kazy

«Jeňnama» atly taryhy pоemanyň awtоry. Оl 19 asyryň başynda Gökdepe sebitlerinde dünýä inip, 19 asyryň II ýarymynda aradan çykypdyr diýlip çak edilýär. Abdysetdar öz döwrüniň sоwatly we düşünjeli adamy bоlupdyr. Оl «Jeňnama» eserini 1862 ýylda ýazypdyr. Pоema mesnewi fоrmasynda ýazylyp, 2200 setirden ybarat. Awtоr bu eserinde 1858 hem-de 1861 ýyllarda türkmenleriň birleşip, Eýran şasy Nasretdiniň ….. »

Sahypalar:«1...7475767778798081»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz