Saglygy goraýyş    Teswir ýok   2346 gezek okaldy

Böwrek keselleri

Dürli sebäplere görä, böwregiň kadaly işleýşiniň bozulmagyndan döreýän keseller. Olaryn köp duş gelýänleri nefrit, piýelonefrit, gidronefroz ýaly kesellerdir. Olar böwrekde her dürli üýtgeşmeleri emele getirip, organizmde howply ýagdaýlary döredýär. Nefrit – böwregiň  kapilýar ýumajyklarynyň çişmesinden emele gelýär. Infeksiýa we sowuklama keselleri (angina, grip we ş.m.) allergiýany döredýär. Bu bolsa nefritiň döremegine sebäp bolýar. Nefrit agyr we ….. »

Syýasat    Teswir ýok   2241 gezek okaldy

Demokratiýa

Demokratiýa döwlet dolandyryşynyň formasydyr. Dolandyryşyň bu görnüşinde häkimiýet ähli halka degişli bolýar. Halk häkimligini ýokary kanun çykaryjy we ýerli häkimiýet edaralaryndaky wekilleriniň üsti bilen amal edýär. XX asyrda demokratiýa sözi dünýäde iň köp ulanylýan syýasy söze öwrüldi. Häzirki wagtda bu adalgany ulanmaýan, demokratiýany amala aşyrýarys, gurýarys diýmeýän partiýa ýa – da syýasy topar ýok diýsek ….. »

Apple    Teswir ýok   1407 gezek okaldy

iPhone 4S

img

‘Apple’ kompaniýasy tarapyndan işlenilip düzülen sensor ekranly (has dogrusy ‘maltitaç’ – birbada iki ýa-da ondan köp barmagyň degirilmegine jogap berýän)  akylly telefondyr. Bu enjam iPhone-yň bäşinji neslidir. Özünden öňki çykan iPhone 4-den daş görnüşi üýtgeşik bolmasa-da, apparat üpjünçiligi we programma üpjünçiligi ugrundan birnäçe üýtgeşmeler bardyr. Bu üýtgeşmeler ‘Apple’-yň taýýarlan täze ulanyjy interfeýsini we funksiýalaryny öz ….. »

Sahypalar:«1...7273747576777879
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz