Syýasat    Teswir ýok   1650 gezek okaldy

Syýasy adalgalar

Aparteid (aýratyn ýaşamak) – Jynsy kemsitmeleriň iň ýiti görnüşi. Günorta Afrika Respublikasynda ilatyň tutuş topary jynsy tapawudyna laýyklykda garaşly ýagdaýä düşürilýär. Olar ýörite bellenen aýratyn territoriýalarda ýaşadylyp, syýasy, raýat we durmuş-ykdysady hukuklary çäklendirilýärdi ýa-da olardan düýbünden mahrum edilýärdi. Alternatiw – Latynçadan terjime edende “ikisiniň biri” diýen manyny aňladýar. Barrel – Nebitiň halkara ölçeg birligi. 1 ….. »

Etnografiýa    Teswir ýok   1761 gezek okaldy

Türkmen gawunlary

img

Taryhy: Gawun türkmen topragynyň hasyly hökmünde özüniň «terjimehalyny» gadym döwürden alyp gaýdýar. Umuman, gawun gürrüňi gozgalanda, belli alym N.I. Wawilonyň sözlerini ýatlamak gerek, ol 1935-nji ýylda şeýle ýazypdyr: «Bütin Orta Aziýa, şeýle hem Türkmenistan dünýä boýunça gawunyň watany hasaplanylýar. Gawunlaryň görnüşleri diýseň dürli-dürlidir. Türkmenistanda, aýratyn hem Amyderýanyň aşaky akymlarynda ägirt uly agrama ýetýän we şol ….. »

Dünýä edebiýaty    Teswir ýok   1031 gezek okaldy

Mark Twen

img

Ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy Mark Twen (ha­ky­ky ady Se­mu­el Leng­horn Kle­mens) 1835-nji ýyl­da ABŞ-nyň Mis­su­ri şta­ty­nyň ki­çi­jik Flo­ri­da şä­her­ji­gin­de dün­ýä (ol de­giş­mä sa­lyp, me­niň dün­ýä in­me­gim bi­len, ilat sa­ny 1 gö­te­rim art­dy diý­ýär eken) in­ýär.Sem en­tek ça­ga­jyk­ka, onuň ene-ata­sy Jon we Jeýn Kle­mens­ler go­wy dur­mu­şyň göz­le­gin­de bo­lup, Gan­ni­bal şä­he­ri­ne gö­çüp gel­ýär. Bu şä­her­jik ba­ra­da Sem özü­niň “Tom ….. »

Bagşylar    Teswir ýok   951 gezek okaldy

Giçgeldi Aman

img

(1906-1980) Türkmenistanyň Halk artisti Giçgeldi Aman 1906-njy ýylda Balkan welaýatynyň Gyzylarbat (Serdar) etrabynda dogulýar. Ol ýaşlyk ýyllaryndan başlap aýdym-sazyň teşnesi bolany üçin heniz Gyzylarbadyň (Serdaryň) Wagon bejeriş zawodynda işläp ýören ýyllaram dutaryndan daşlaşmaýar. Işden eliniň sypynan wagtlary dutar çalyp aýdym aýdýar. Giçgeldi Amanyň işleýän zawodynda aýdym-saza höwesli ýaşlaryň başy jemlenip, olara Sahy Jepbar ýolbaşçylyk edýär. ….. »

Başga    Teswir ýok   1157 gezek okaldy

Ak­kor­de­on

img

Ak­kor­de­on (fran­suz­ça accordéon) dil­li, kla­wiş­li-pnew­ma­tik (gy­sy­lan ho­wa bi­len he­re­ket ed­ýän) saz gu­ra­ly­dyr.We­na­ly us­sa K.Da­mi­an, 1829-njy ýyl­da ep­lem-ep­lem saz gu­ra­ly­ny “ak­kor­de­on” at­lan­dyr­ýar. XIX asy­ryň ahy­ryn­da Klin­gen­tal­da (Sak­so­ni­ýa) ak­kor­de­on­la­ryň dür­li gör­nüş­le­ri ýa­sa­lyp­dyr. Hä­zir­ki wagt­da hem onuň “Welt­me­is­ter” ne­mes fir­ma­synyň  ön­dü­r­ýän  “Dia­na”, “Stel­la”, “Ami­go” ýa­ly gör­nüş­le­ri sak­la­nyp ga­lyp­dyr. Rus­la­ryň “Ber­ýoz­ka”, “Mer­ku­riý”, “Sput­nik” ýa­ly gör­nüş­le­ri hem ady­gan­dyr. bu saz ….. »

XX asyr türkmen edebiýaty    Teswir ýok   1660 gezek okaldy

Ýylgaý Durdyýew

img

(1934-1997) Türkmenistanyň halk ýazyjysy Ýylgaý Durdyýew 1934-nji ýylda häzirki Bereket etrabynda işçi maşgalasynda dünýä inýär. Ol Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlap, dürli ýyllarda «Edebiýat we sungat» gazetiniň, «Sowet edebiýaty» (häzirki «Garagum») žurnalynyň redaksiýalarynda, Ýazyjylar birleşiginde, Medeniýet ministrliginde dürli wezipelerde işleýär. 1990-njy ýyllarda ol Ýazyjylar birleşiginiň Balkan welaýaty boýunça geňeşçisi hökmünde balkanly ýaş şahyrlara halypalyk edýär. Çary ….. »

Sahypalar:«1...567891011...81»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz