Zoologiýa    Teswir ýok   1317 gezek okaldy

Aktiniýa

img

(latynça – Actiniaria) Merjen polipler klasynyň  boş içege ýalylar otrýadyna degişli deňiz haýwany. Aktiniýa ýeke ýa-da topar bolup deňizde ýaşaýar. Bedeni silindr görnüşindedir. Ululygy birnäçe mm- den 1,5 metre çenli bolýar. Aktiniýanyň reňki dury we ala bolýar. Olaryň käbirleri otşelnik diýen leňňeçler bilen simbioz bolup ýaşaýar. Aktiniýa jynsy ýol bilen köpelýär. Ownuk jandarlar (leňňeçjikler, balyjaklar ….. »

Awaza MSZ    Teswir ýok   3757 gezek okaldy

“Awaza” Milli Syýahatçylyk Zolagy

img

Hazar deňziniň gündogar kenarynda, Türkmenbaşy şäherinden 12 km günbatar tarapynda ýerleşýär. 2009-njy ýylyň15-nji iýunynda  birinji 3 oteller girizildi. Hazar deňziniň Türkmenistana degişli kenarýakasy örän täsin jana şypaly ýumşak howasy we baý tebigy mümkinçilikleri bilen tapawutlanýan ekologik taýdan arassa zolakdyr. Bu taslama Türkmenistanyň diňe özünden 1 milliarddan gowrak amerikan dollaryny, daşary ýurt maýa goýujylaryň bolsa 4 milliard amerikan ….. »

Döwletler    2 Teswir   3294 gezek okaldy

Italiýa

img

Doly ady: Italiýa respublikasy Paýtagty: Rim Meýdany: 301.340  kw. km. Ilaty: 60,681,514 adam (Aprel 2011 ý.) Gimn: Il Canto degli Italiani  (“Italýanlaryň aýdymy”) Resmi dili: Italýan Hökümet baştutanlary: Žioržio Napolitano (Prezident), Mario Monti (premýer-ministr) Garaşsyzlyk güni: 17-nji mart 1861 (1870-nji ýylda dolulygyna birleşýär) Milli baýram: 2-nji iýun – Respublika güni (1946) Pul birligi: Ýewro Iň belent ….. »

Saglygy goraýyş    Teswir ýok   2726 gezek okaldy

Böwrek keselleri

Dürli sebäplere görä, böwregiň kadaly işleýşiniň bozulmagyndan döreýän keseller. Olaryn köp duş gelýänleri nefrit, piýelonefrit, gidronefroz ýaly kesellerdir. Olar böwrekde her dürli üýtgeşmeleri emele getirip, organizmde howply ýagdaýlary döredýär. Nefrit – böwregiň  kapilýar ýumajyklarynyň çişmesinden emele gelýär. Infeksiýa we sowuklama keselleri (angina, grip we ş.m.) allergiýany döredýär. Bu bolsa nefritiň döremegine sebäp bolýar. Nefrit agyr we ….. »

Syýasat    Teswir ýok   2482 gezek okaldy

Demokratiýa

Demokratiýa döwlet dolandyryşynyň formasydyr. Dolandyryşyň bu görnüşinde häkimiýet ähli halka degişli bolýar. Halk häkimligini ýokary kanun çykaryjy we ýerli häkimiýet edaralaryndaky wekilleriniň üsti bilen amal edýär. XX asyrda demokratiýa sözi dünýäde iň köp ulanylýan syýasy söze öwrüldi. Häzirki wagtda bu adalgany ulanmaýan, demokratiýany amala aşyrýarys, gurýarys diýmeýän partiýa ýa – da syýasy topar ýok diýsek ….. »

Apple    Teswir ýok   1529 gezek okaldy

iPhone 4S

img

‘Apple’ kompaniýasy tarapyndan işlenilip düzülen sensor ekranly (has dogrusy ‘maltitaç’ – birbada iki ýa-da ondan köp barmagyň degirilmegine jogap berýän)  akylly telefondyr. Bu enjam iPhone-yň bäşinji neslidir. Özünden öňki çykan iPhone 4-den daş görnüşi üýtgeşik bolmasa-da, apparat üpjünçiligi we programma üpjünçiligi ugrundan birnäçe üýtgeşmeler bardyr. Bu üýtgeşmeler ‘Apple’-yň taýýarlan täze ulanyjy interfeýsini we funksiýalaryny öz ….. »

Sahypalar:«1...7475767778798081
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz