Kompýuter sapaklary    Teswir ýok    1124 gezek okaldy

Photoshop-da menýu döretmek

Düwmelü panel (menýu) döretmek.
1.1) Täze list döret we ony goýy reňk bilen reňkle.

2.1) Täze gatlak doret we onda kwadrat (inedördül) çyz {Shift – i basyp, gönüburçlyk çyz}.

3.1) “Angle gradient tool” –y seç.
3.2) Gara we ak reňk almak üçin ilki “D”, soňra bolsa “X” bas
3.3) Reňk guýulýan Gradient “Foreground to Background” bolmaly. Shift düwmäni basyp, kursory kwadraryň ýokarky sag burçundan aşaky çep burçuna tarap çek. {Ilki syçanyň düwmesini goýberiň soňra Shift düwmäni goýberiň}.

4.1) Selection> Modify>Contract yzygiderligi 2 bahada ýerine ýetir . Seçilen bölegi külreňk reňk (серый) bilen doldur. Seçgini aýyr.{Ctrl.-D}

5.1) Kwadratyň ýarysyny seç we Alt-Ctrl-Shift – i basyp saklap, saga peýkamy () bas. Düwmäniň uzynlygy ýeterlik bolanda düwmeleri goýber.

6.1) Emele gelen düwmäli seç we Alt-Ctrl-Shift– i basyp saklap, ony täze ýere geçir (ýagny näçe gerek bolsa kopiýala).

7.1) Täze gatlak döret we düwmeleriň sag tarapynda owal (tegelek) çyz.
7.2) Göni gradient-i seç we “D” we”X” harplara bas.

7.3) Shift – i basyp saklap, sagdan çepe gradient guý.

 

8.1) Ctrl – i – i basyp saklap, düwmeli gatlaga syçanjyk bilen bas, soňra Shift-Ctrl-I bas, we Delete.

9.1) Ýene-de täze gatlak döret. Düwmeleriň birinde göniburçlyk çyz we göni gradient bilen reňkle..

9.2) Alt-Ctrl-Shift– i basyp saklap, seçgini beýleki düwmelere-de geçir.

10.1) Indi gerek teksti ýazyp bolar.

(ulanyjylardan)

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz