Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok    253 gezek okaldy

Ilkinji açyşlar: Günüň öz okunyň daşyndan aýlanmagy

Taryhda ilkinji gezek Günüň öz okunyň daşyndan aýlanýandygyny subut eden alym Ferganada (Özbegistanyň çäklerinde) ýaşap geçen türki halklardan bolan el-Ferganidir. Fergani IX asyryň meşhur astronom we matematik alymy bolupdyr. Ýewropada ylym dünýäsinde ol «Alfraganus» ady bilen tanalypdyr. Ylym dünýäsi onuň adyna bagyşlap, Aýyň kraterine «Alfraganus» diýip at dakypdyr. Ol ýewropaly alymlardan has öň özüniň «Astronomiýanyň elementleri» atly eserindeylym dünýäsine bu subutnamany hödürläpdir. Ýewropaly ýazyjy Dante Algeriýanyň «Ylahy komediýasyndaky» älem hakyndaky pikirler Ferganiniň eserlerinden alnypdyr.

 

Terjime eden:

Süleýman Jumamuhammedow

 

Çeşme:

El-Fergani, «The Elements of Astronomy» («Astronomiýanyň elementleri»).

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz