Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok    202 gezek okaldy

Ilkinji fotoapparat

Taryhda ilkinji häzirkizaman fotoapparat 1826-njy ýylda fransiýaly Žozef Nisefor Nieps (1765-1833) tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Ol iş otagynda kameranyň öňüne bir inçe kagyz ýerleşdirip, gurşun we galaýy garnuwyndan ýasalan, düşüriljek surata niýetlenen serişdäniň üstüne suraty düşüripdir. Onuň bu düşüren suraty 8 sagatlap garaňky otagda saklanandan soň, arassa görnüpdir. Taryhda düşürilen bu ilkinji surat ABŞ-yň Tehas uniwerisitetiniň kitaphanasynda häzir hem goralyp saklanýar.

 

Terjime eden:

Süleýman Jumamuhammedow

 

Çeşme:

1. Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby».

2. Internet maglumatlary

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz