Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok    89 gezek okaldy

Ilkinji hat ýazuwy

Ilkinji hat ýazuwy taryhda Mesopotamiýada ýaşap geçen şumerler tarapyndan 5 müň ýyl mundan ozal (b.e.öňki 3000-nji ýylda) oýlanyp tapylypdyr. Ilkinji hat ýazuwy «şinehat» (клинопись) diýlip atlandyrylýar.

Iýeroglif hat ýazuw görnüşi

Taryhda hat ýazuwynyň bu görnüşi b.e.öňki 3200-2950-nji ýyllarda Müsürde oýlanyp tapylypdyr. Ol ilki wagtlar mazar daşlary üçin ulanylypdyr. Bu ýazgylar esasan faraonlaryň mazary bolan piramidalarda köp ulanylypdyr. Iýeroglif ýazgylary iňlis arheologlary Frederik Grin bilen Jeýms Kibel tarapyndan olar 1894-nji ýylda Müsürde gazuw-agtaryş işlerini geçirýärkäler tapylypdyr. 1799-nji ýylda bolsa ol fransuz alymy Žan Fransua Şampollion tarapyndan häzirki zaman diline terjime edilipdir.

 

Terjime eden:

Süleýman Jumamuhammedow

 

Çeşme:

Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby».

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz