Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok    450 gezek okaldy

Ilkinji pul

Taryhda ilkinji puly miladydan öňki VII asyrda günbatar Anadolyda (häzirki Türkiýäniň çäklerinde) ýaşan lidiýalylar korollygy oýlap tapypdyr. Bu pul teňňe görnüşinde bolupdyr. Ol mis, kümüş we altyn garyşdyrylyp ýasalypdyr.

 

Terjime eden:

Süleýman Jumamuhammedow

 

Çeşme:

Gerodotyň taryhy, Tom I, sah.91.

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz