Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok    539 gezek okaldy

Ilkinji radio

Taryhda ilkinji radio 1901-nji ýylda Guglielmo Markoni (1874-1937) tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Ol Atlantik ummanynyň üstünden «mors» elipbiýi bilen iberen signallarynyň esasynda bu günki radiony oýlap tapypdyr. Ol 1904-nji ýylda «radiony oýlap tapan» diýip patent alýar. Ýöne G. Markoniniň nazaryýetiniň üstünde işläp, serbiýaly Nikola Tesla 1893-nji ýylda ondan öň radiony oýlap tapyp tassykladyp bilmändir. Aradan çykandan soň, ilkinji bolup radiony Teslanyň (1943) oýlap tapandygy aýan bolupdyr. Radiony oýlap tapyjy patenti bolsa ýene-de G. Markonide galypdyr.

Radionyň ilkinji sesli ýaýlymy bolsa 1906-njy ýylda täze ýyl gijesinde Amerikadan Atlantik ummanyndaky gämä iberilen gutlag bilen orta çykypdyr.

 

Terjime eden:

Süleýman Jumamuhammedow

 

Çeşme:

Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby».

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz