Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok    586 gezek okaldy

Ilkinji telewizor ýaýlymy

Taryhda ilkinji telewizor ýaýlymy John Logie Baird (1888-1946) tarapyndan 1924-nji ýylda oýlanyp tapylypdyr. Ol üýtgäp durýan metal diskleri ulanyp, elektrik kabeliniň kömegi bilen suratlary aýna ekranyň ýüzünde wideo şekilli görkezmegi başarypdyr. 1926-njy ýylda Londonda Selfridgestde bilim edaralarynyň öňünde öz işini subut edipdır.

1932-nji ýylda «BBC» telekompaniýasy tarapyndan geçirilen dabara bilen Bairdiň oýlap tapyşy resmi ýagdaýda tassyklanypdyr.

Ony Bairdden öň 1884-nji ýylda prussiýaly Paul Gottlieb Nipkow (1860-1940) oýlap tapypdyr(Prussiýa — Adolf Gitleriň doglan ýeri). Ol hem üýtgäp durýan metal diskleri ulanyp, elektrik kabeliniň kömegi bilen suratlary aýna ekranyň ýüzünde görkezmegi başarypdyr. Emma teoriýasyny Berlindäki «Imperial Patent» edarasynda subut edip bilmändigi zerarly, oňa oýlap tapyjy patenti berilmändir.

 

Terjime eden:

Süleýman Jumamuhammedow

 

Çeşme:

Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby».

Paýlaş:

Google Plus - da paýlaş
Одноклассники - da paýlaş

Meňzeş makalalar:

  • Meňzeş makala ýok

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz