Başga    Teswir ýok   621 gezek okaldy

Soltanşa Atanyýazow – Şejere

Siz bu eserde türkmenleriň nesil daragty, şol sanda tire-taýpalary barada maglumat alyp bilersiňiz. PDF – Ýükläp almak üçin salga basyň! – PDF Meňzeş makalalar:Meňzeş makala ýok

Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok   587 gezek okaldy

Ilkinji telewizor ýaýlymy

Taryhda ilkinji telewizor ýaýlymy John Logie Baird (1888-1946) tarapyndan 1924-nji ýylda oýlanyp tapylypdyr. Ol üýtgäp durýan metal diskleri ulanyp, elektrik kabeliniň kömegi bilen suratlary aýna ekranyň ýüzünde wideo şekilli görkezmegi başarypdyr. 1926-njy ýylda Londonda Selfridgestde bilim edaralarynyň öňünde öz işini subut edipdır. 1932-nji ýylda «BBC» telekompaniýasy tarapyndan geçirilen dabara bilen Bairdiň oýlap tapyşy resmi ýagdaýda ….. »

Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok   540 gezek okaldy

Ilkinji radio

Taryhda ilkinji radio 1901-nji ýylda Guglielmo Markoni (1874-1937) tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Ol Atlantik ummanynyň üstünden «mors» elipbiýi bilen iberen signallarynyň esasynda bu günki radiony oýlap tapypdyr. Ol 1904-nji ýylda «radiony oýlap tapan» diýip patent alýar. Ýöne G. Markoniniň nazaryýetiniň üstünde işläp, serbiýaly Nikola Tesla 1893-nji ýylda ondan öň radiony oýlap tapyp tassykladyp bilmändir. Aradan çykandan ….. »

Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok   448 gezek okaldy

Ilkinji barmak yzy boýunça derňew

Taryhda ilkinji gezek «barmak yzy» boýunça jenaýat edeni agtarmak işi resmi ýagdaýda 1901-nji ýylda Angliýada geçirilipdir. Terjimeçiniň belligi: Barmak yzy bilen baglanyşykly ilkinji waka resmi däl ýagdaýda 1858-nji ýylda Bengalda bolupdyr.   Terjime eden: Süleýman Jumamuhammedow   Çeşme: Trewor Gomer, «Ilkinjileriň kitaby». Meňzeş makalalar:Meňzeş makala ýok

Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok   504 gezek okaldy

Ilkinji sagat

Taryhda ilkinji sagady miladydan öňki 4000-3500-nji ýyllarda müsürliler oýlap tapypdyr. Olar ilkinji ulanan sagatlaryny «Günsagady» diýip atlandyrypdyr. Günüň süýşüşine görä dik duran jisimiň emele gelýän kölegesine seredip, olar wagty hasaplapdyrlar. Bu sagadyň kemçiligi: ol agşamlaryna hem-de gijelerine garaňky bolansoň işlemeýän eken. Şonuň üçinem, wagtyň geçmegi bilen olar gum sagady bilen suw sagadyny oýlap tapypdyrlar. 1524-nji ….. »

Taryhda ilkinjiler    Teswir ýok   451 gezek okaldy

Ilkinji pul

Taryhda ilkinji puly miladydan öňki VII asyrda günbatar Anadolyda (häzirki Türkiýäniň çäklerinde) ýaşan lidiýalylar korollygy oýlap tapypdyr. Bu pul teňňe görnüşinde bolupdyr. Ol mis, kümüş we altyn garyşdyrylyp ýasalypdyr.   Terjime eden: Süleýman Jumamuhammedow   Çeşme: Gerodotyň taryhy, Tom I, sah.91. Meňzeş makalalar:Meňzeş makala ýok

Sahypalar:1234567...81»
Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz