Şu sahypada Gollanma.com baradaky pikiriňizi beýan edip bilersiňiz.

47 Teswir

 • Salam,

  Uly minnetdarlygymy bildirýärin size! Örän gyzykly hem-de örän informatiw websaýt!

 • Gaty gyzykly saýt eken.

 • Ine indi men dusinyan Turkmenistan uly osuslere eye bolyandygyny, Berekella wep-saytyn agzalaryna yene-de kop kitaplaryn bolmanyna sizden umyt etyan

 • Salam! Men hem ýazyjy. men öz eserlerimi şu gollanmada ýazmaga kömek etmegiňizi haýyş edýän.

 • Tüweleme gowy açylan saýt. Alla kuwwat bersin, Ýazmaga oglan okamaga gyz bersin.

 • Adminimize Tüweleme…Gyzykly saýt… Ýöne bu saýtda soňky täzelikler diýseň az… Eger-de saýtyň içinde bäsleşik gurnalanda hasam gyzykly bolardy… Meselem, kim iň soňky anyk maglumaty ýazan adama sowgat goýulýan bolsady… Islendik tema boýunça.
  Şu ýyl Ysraýylyň alymlary nebitiň ýerini tutýan maddany oýlap tapandyklaryny…
  Dünýäde iň köp ýazylýan harplar…
  Türkmenler kimlerden gelip çykan…
  Siz bular barada bilesiňiz gelýämi…
  Diýmek şular ýalyrak zatlary ýazmalyda…
  Has takygy bu saýtdaky maglumatlary ýa-da makalalary has köpeltmek üçin… Bäslesik guramaly…

 • Bu saýt örän gowy saýt, emma maglumat azlyk edýär. Men hem kömek ederdim maglumat goýmaga. Meniň awtora maslahatym saýt üçin maglumat goýjak adamlary tapsyn we köpçülikläp, bu saýdy ösdürmeli, ýagny saýtda dünýäniň 20-den gowurak dili öwrenilsin, hem-de islendik şahyrlar hakynda maglumat, alymlar hakynda, fizikany, himiýany, biologiýany, algebra, geometriýa, geografiýa, taryh, dil öwrenmek, gysgaça aýdanymda bu ýere müňläp türkmen alymlaryny çekmeli. Bu ýerde islendik maglumat gözläp tapar ýaly bolmagy gerek.

 • Bu sahypa göwnüme juda ýarady. Awtor ömrüň uzak bolsun! Işleriňde mundan butaýy beýik üstünlikler arzuw edýärin!

 • Öran gowy saýt maňa diýseň ýarady ýöne göçürmek funksiýasyny açmagyňyzy haýyş edýärin.

 • Örän gowy saýt ýöne haýyşym bar: göçürmek funksiýasyny açmagyňyzy haýyş edýän.

 • Ilki bilen hemmekişä salam!!! Bu saýt iň gowy saýtlaryň biri. Men bu saýta tötänden duşdum gaty gowy eken. Bu saýta nähili ağza bolmaly bilemok. Eger agza bolunýan bolsa nähili bolmalydygyny meniň emailime ýazyp bilermisiňiz???

 • salam !gaty gowy sayt .bu saydyn usdinde ishlan ildeshlerimize uly usdinlik arzuw edyan .ishiniz rowach bolsyn .Alla yarynyz bolsun .

 • Erbedem däl welin, şu ýerini salgy berenleri bäri, özüme gerekli ýekeje materialymam tapmadym, şu wagtam Zynharynyň goşgulary gerekdi welin, ola Zynhary eken, 19 asyr edebiýaty düýbünden ýok ekeni

 • Salam mana TEKE GYZY TATYANA romany gerekdi internetden tapmadym

 • Salam. bular ýaly sayty köpden bäri gözläp ýördim. köp köp salbolsyn awtorlaryna

 • malades. soz yok yene biraz gineldin gaty gowyy bolar. Wikipediya girip turkmenca owurjek bolsan gaty kyn bolya. Bizem yardam edeli gosmaly bolsa myhmanlara dostup acyn

 • Tuweleme oran gowy saytlaryn biri.Mundan beylakde hayyrly ishlerinizde ustunlik hemranyz bolsun.

 • Berekella!!! Hemmanize kop sag bolsun aytyan.

 • Salam. Saytiniz gaty govy. Menin iki cagam bar biri 6, ikinjisi 7 yashynda.
  Olar shu yil mekdebe gitmeli. Sholary mekdebe tayyarlar yali maglumat hem yerleshdirseniz gaty govy bolar.
  Hemmanize kop sag bolun uly ustunlikler arzuw edyan

 • Biz ýaşlaryň has-da köp maglumatlary bilip dünýä göz ýetirmegimiz üçin bize berýän goltgularyňyz üçin gaty minnetdar sizden.

 • Salam berekella gaty gowy sayt acypsynyz

 • Salam gowy sayt eken:-)mana K. Gurbannepesowyn dowur seyle dowur gosgusy gerekdi

 • Beyle web sayt bn owal tanyshmadygyma gaty gynandym. Gaty haladym, Minnetdar dowamyna garashyan.

 • salam saytynyzy haladym yone goçurmek funksiyasyny oçureniniz yalnysh illere ol gerek bolsa name eetmeli

 • sayt gowy, turkmen dilinde ahli zatlar, kopurak okamana kitaplary goysanyz has hem gowy bolardy!

 • sag bolun, kop sanly saytlaryn arasynda kop maglamuty sizden tapdym!

 • Saýtyňyz gowy eken. Menem tätänden ertir.comda saýtyň adyny okapdym. Alyp barýan işiňiz gowy ýöne şu medeniýet, türkmen we daşary ýurt kinolary barada maglumat berseňiz has gowy bolardy. Türkmen aktýorlary, režisýorlary döreden kinolary, häzirki wagtda döreýän kinolary barada.

 • Ilki bilen bu sahypany tayarlan , üstünde işlan we zahmet çeken şahsyyetlere uly sagbolsyn aydasym gelyar. Tüweleme uly işin başyny tutupsynyz. Mundan beylakde işinizde ulu üstünlükler arzuw edyarin. Alla kuwwat bersin. Rugsat berseniz Sizden uly bolmadyk hayyşdym bar. Kıtaphana bölüminizde okamana esasanam has köp Taryh kitaplary yada Edebiyat kitaplaryny(mysal: Gökdepe galasy yaly yada bolmasa Görogly yaly kitaplar) (pdf formatynda) sahypanyzda goysanyz has gowy bolar. Beyle diymegimin sebabi bu kitaplarda türkmenin asly,gahrymançylyklary, dap-dessurlary, medenyeti hakkynda kan gürrünler berilyar. Kitaphananyz gin bolsa has köp gyzyklanma bolar we üns berler. Sagbolyn!!!

 • Men gaty buýsanýan siziň döretdik saýtyňyza. Tüweleme Allam kuwwat bersin.

 • Biziň ýurdumyzda nesli azalan ve beýleki ýurtlarda ýaşamaýan ýa-da ösmeýän ösümlikler barada gyzyl kitaba ýazylanlar hakynda bilýäňizmi nireden tapyp bilerin.

 • gowy sayt eken.gowy romanlary ozunde jemleyar, yone beyleki tomlary hem okajylara yetirilse hasam onat boljakdy.

 • Sayt umuman gowy. Minnetdar, Ustunlik!

 • Syyasat barada koprak yazaysanyz!

 • Hormatly admin! Size bir teklibim bar. Shu saytda “Goshgylar” diyen ýörite bir bölum achsanyz nahili bolar? Ozumem gornukli shahyrlan’ goshgularyny size yetirip, elimden gelen kömegi gaygyrmazdym. Nahili göryaniz?

 • Hormatly admin agam! Size tuys yurekden minnetdarlygymy bildiresim gelýä. Saytynyzda peydaly zatlar gaty kän. Esasanam “kitaphana” bölumindaki kitaplaryn’ jar formatda alyp okap bolyanlygy menin depämi göge yetirdi! Sizden yekeje hayyshym yenede kitaphana bolumune atly shahyrlaryn kitaplaryny, esasanam goshguly kitaplar K. Gurbannepesow, G.Ezizow, Ch. Ashyrow, H. Kulyyew, B. Seytakow we bashgada XX asyryn gornukli shahyrlarynyn kitaplaryny goshmagyn’yzy hayysh edyan! Sag bolun!

 • Sayta we dizayna soz yok. Gerek bolsa ozumdaki maglumatlary, yagny shu saytdan peydalanjak shahslara gollanma bolar yaly hem paylashyp bileris!

 • Saýt gowy tüweleme höwri köp bolsun. Ýöne teklipler bar nädip habarla$maly?

 • Salam hormatly adminler we myhmanlar. Saydynyzy haladym gaty gowy we gerekli sayt. Indi bolsa asyl mesela geleyin. Mana Ykbal romanynyn 2 tomy (epub ya da pdf)gerekdi welin komek sorayan. 1nji tomyny su yerden aldym okadym 2 tomyna sabyrsyzlyk bilen garasyan

 • Saýt gowy çykypdyr. Fizika, geografiýa, astronomiýa degi$li türkmençe slaýdlar hem goýulsa we giñeldilse gowy bolardy.

 • Tüweleme, dizaýn hem maglumat taýdan örän oňat……maglumaty giňeltseňiz Wikipedia ulanmaga gerek galanok, işiňizde üstünlik türkmen ýaşlary)))

 • Geografiýa,daşary ýurt taryh hem-de edebiýat bölüminde eserlerden bölek goşsaňyz, astronomiýa bölümini giňeltseňiz has gowy bolardy

 • Tüweleme gowy saýt… gaty haladym! Ýöne eger halkara guramalar we olaryň taryhy barada maglumat berseňiz gaty gowy bolardy… has hem ylmy iş ýazýanlar üçin! Köp sag boluň!!!!

 • Gowja ekeni haladym. Ýöne giňeltseňiz betinden bolardy.

 • Gollanma.com saýtynyň üstünden tötänden baryp galdym. Gaty gowy saýt eken, meňem göwnüme ýarady.Türkmen Sowet Ensiklopediýasy diýen daşy gyzyl reňkli kitabyň öýümizde-de 4 tomy bar, ýene 6 tomuny gözleýän, näçe diýselerem gysganman berip alardym. Diýseň gowy kitap. Saýtymyz täze açylypdyr öýdýän, berlen makalalary azrak gördüm. “Täze küýzäň sowuk” diýipdirler. Enşallah bu sayt hem iň köp girýän saýtlarymyň birine öwrüler, geljekki gyzykly makalalaryňyza garaşýan, biz yaly talyplar üçin örän zerur saýt eken. SAG BOLUŇ!

 • tüweleme gowy düzüpsiňiz saýty…

 • Berekella, haýyr işiň başyny tutupsyňyz! Türkmen ýaslaryna okamana, öwrenmäne gollanma köp eken. Işiňizde üstünlik arzuw edýän!

  • tuwelem sayta gep yok gowy oylap tapypsynyz )))))

Şu makala goşmak isleýän zadyňyz bolsa, şu ýere ýazyp bilersiňiz!

Siziň her biriňiz kömek edip bilersiňiz: Makala ýaz